วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

The key figure

หลายคนเข้าใจผิดว่าหลัง to ต้องเป็นกริยา ช่อง 1 ที่ไม่มีการเติม -s/ -es/ -ed/ -ing ขอเรียนนะครับว่าใช้เฉพาะ กริยาแท้ + to + กริยาแท้ เท่านั้น เช่น I want to go.

แต่ถ้าศัพท์ข้างหน้า to ไม่ใช่กริยาแท้ ก็ไม่เข้าข่ายไวยากรณ์ข้างบน เช่น...✔...the key to doing something ตัวอย่าง The company realizes that its people are the key to achieving success. บริษัทตระหนักว่าคนของบริษัทเป็นกุญแจของการประสบความสำเร็จ

Key หมายถึง กุญแจ ในภาษาไทยของเรา เราชินกับคำว่า กุญแจของความสำเร็จ เมื่อใช้ภาษาอังกฤษก็มักจะมีการนำไวยากรณ์ภาษาไทยไปแทรกแซงไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็น...✘..the key of something

ที่ถูกต้องคือ...✔...the key to something เช่น the key to investment in Iraq กุญแจของการลงทุนในอิรัก

คำประกอบของ key มีเยอะนะครับ เช่น key factor, key points, key questions ฯลฯ ปัจจัยหลัก ประเด็นหลัก คำถามหลัก ฯลฯ

My speech focused on the key assumptions that the war in Iraq would end very soon. คำบรรยายของผมเน้นข้อสันนิษฐานหลักว่าสงครามในอิรักจะจบไวๆนี้

Key สื่อถึง คนที่มีอิทธิพลมากในผลลัพธ์ของเรื่องต่างๆ เรามักจะได้ยินคำว่า key roll, key player, key figure ฯลฯ General P’s the key figure in Thai politics. ท่านนายพล ป. เป็นคนสำคัญหลักของการเมืองไทย.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

16 มิ.ย. 2560 13:57 ไทยรัฐ