วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“สุวิทย์”ฝันปั้นมะพร้าวไทยผงาดโลก

จ่อเสนอแผนยุทธศาสตร์ใหม่ หวัง!เพิ่มผลผลิต-ลดนำเข้า

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ.2561-2564 ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวไทย เพื่อเพิ่มผลผลิตคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ ช่วยให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม และยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวไทยสู่สากล ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ในระยะยาว

“ภายใน 5 ปี จะสามารถรักษาระดับพื้นที่ปลูกมะพร้าวของไทยไว้ไม่ต่ำกว่า 1.16 ล้านไร่ และรักษาระดับผลผลิตต่อไร่ให้ไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม พร้อมควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริโภคสดและโรงงานแปรรูปภายในประเทศเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1.1 ล้านตัน ราคามะพร้าวมีเสถียรภาพมากขึ้น ช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศได้มาก”

นายสุวิทย์กล่าวว่า สำหรับร่างยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก และ 11 กลยุทธ์ คือ 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ 2.ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว 3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มะพร้าว 4.ยุทธศาสตร์พัฒนาการตลาด พัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิต ช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการกำจัดศัตรูมะพร้าว อาทิ แมลงดำหนามมะพร้าว หนอนหัวดำ และพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปมะพร้าวหลากหลายรูปแบบ ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ปีนี้กระทรวงเกษตรฯ คาดการณ์ว่า ไทยจะมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวประมาณ 1.1 ล้านไร่ ได้ผลผลิต 0.88 ล้านตัน ปัจจุบันการผลิตมะพร้าวของไทยมีจุดอ่อนที่สวนมะพร้าวกว่า 60% หรือประมาณ 690,000 ไร่ มีอายุมากกว่า 40 ปี ขาดการดูแลและการจัดการที่ดี จึงทำให้ได้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ.

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ.2561-2564 16 มิ.ย. 2560 05:09 ไทยรัฐ