วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พช.ลงพื้นที่ เพชรบุรี ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประชารัฐ

กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี โชว์ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก-ประชารัฐ ด้านท่องเที่ยว แปรรูป และการเกษตร ขยายผลการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 60 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี เพื่อรับการตรวจประเมินผลการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ด้านการท่องเที่ยว ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาสวนตาล ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ด้านการแปรรูป คือ กลุ่มขนมหวานเมืองเพชร ชุมชนตำบลสำมะโรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี และด้านการเกษตร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพปลาและธนาคารปู ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

การลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการรับการตรวจประเมินผล เพื่อขอรับรางวัล "ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยพิจารณาเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ซึ่งมีจุดประสงค์สำคัญคือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

โดยการนำเสนอ เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564 ที่มีเป้าหมายสำคัญคือเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายใน พ.ศ. 2564 ด้วย 4 ยุทธศาสตร์สำคัญคือ สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้, ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากขยายตัว, เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล และเสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี โชว์ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก-ประชารัฐ ด้านท่องเที่ยว แปรรูป และการเกษตร ขยายผลการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 15 มิ.ย. 2560 16:16 ไทยรัฐ