วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.ป.ก.ปรับพื้นที่ยึดคืนเชียงใหม่-สระแก้ว 9พันไร่ มอบ ทบ.เป็นผู้เบิกจ่าย

ส.ป.ก.ปรับพื้นที่ยึดคืน "เชียงใหม่-สระแก้ว" 9 พันไร่ ทบ.เจ้าภาพจ่ายชดเชยเอง 13 ล้าน โดยเป็นไปตามแผนงานพื้นฐาน และแผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเจริญเติบโต...

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 60 นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 3/2560 ว่า ที่ประชุมมีมติพิจารณาเรื่องสำคัญ 3 เรื่อง คือ อนุมัติโครงการและการใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับพื้นที่แปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 36/2559 จังหวัดเชียงใหม่ 5 แปลง เนื้อที่ยึดคืน 5,958 ไร่ เนื้อที่ดำเนินการ 947.92 ไร่ วงเงิน 5,480,000 บาท โดยกองทัพภาคที่ 3 กรมทหารช่างที่ 3 จัดทำราคางานที่จะต้องใช้ในการดำเนินการ กองทัพบก เป็นผู้ดำเนินโครงการ และเบิกจ่ายเงินแทน ส.ป.ก.

นายสมปอง กล่าวว่า การอนุมัติโครงการและการใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหลักในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 36/2559 จังหวัดสระแก้ว ส.ป.ก.โดยสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ได้สำรวจความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เพื่อวางผังแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านระบบโครงข่ายถนน แหล่งน้ำต้นทุนผังชุมชนและอาคาร และได้สำรวจออกแบบงานก่อสร้างถนนในแปลงเกษตรกรรม 5 แปลง เนื้อที่ที่ยึด 2,919 ไร่ เนื้อที่ดำเนินการ 947 ไร่ ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินที่ยึดคืน 5 สาย เป็นเงินทั้งสิ้น 7,756,100 บาท โดยกองทัพบกเป็นผู้ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินแทน ส.ป.ก.

"ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบกรอบแผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงิน 1,905.80 ล้านบาท และจัดพิมพ์ไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป โดย ส.ป.ก. ได้จัดทำกรอบงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายการค่าดำเนินการภาครัฐพัฒนาการเกษตรยั่งยืน สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็นแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเจริญเติบโตจากภายใน ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ" นายสมปอง กล่าวนายสมปอง กล่าวด้วยว่า ก่อนหน้านี้พื้นที่เป้าหมาย ส.ป.ก. ตามประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช. ในท้องที่ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน มีเนื้อที่ 40,997.47 ไร่ แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแปลงถือครองขนาดไม่เกิน 50 ไร่ มี 1,501 แปลง เนื้อที่ 30,950 ไร่ และกลุ่มแปลงถือครองขนาดเกินกว่า 50 ไร่ ไม่พบผู้ถือครอง จึงนำมาจัดที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินและตามคำสั่งหัวหน้า คสช. โดยจัดให้สถาบันเกษตรกร ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และให้สิทธิการเข้าทำประโยชน์กรณีผู้ครอบครองที่ดินเป็นเกษตรกร รวมทั้งผู้สืบสันดานที่เป็นเกษตรกร ที่มีคุณสมบัติควรได้สิทธิ ผู้ที่ไม่มีสิทธิควรคืนพื้นที่ ผู้ไร้ที่ดินทำกิน ผู้ด้อยโอกาสควรได้รับสิทธิและได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนในบ้านเมืองอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก.

ส.ป.ก.ปรับพื้นที่ยึดคืน "เชียงใหม่-สระแก้ว" 9 พันไร่ ทบ.เจ้าภาพจ่ายชดเชยเอง 13 ล้าน โดยเป็นไปตามแผนงานพื้นฐาน และแผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเจริญเติบโต... 15 มิ.ย. 2560 15:59 ไทยรัฐ