วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บิ๊กโด่งลงพื้นที่ยะลา เร่งขับเคลื่อนโครงข่ายคมนาคมภาคใต้

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อรับทราบและปรับปรุงแผนการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและขนส่ง ทั้งทางถนน ทางราง ทางอากาศ ทางเรือ ในพื้นที่กลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้...

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2560 พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัด ได้แก่ สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เพื่อรับทราบแผนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายการคมนาคมและขนส่งให้ครอบคลุมและประสานสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาเส้นทางคมนาคมตามกรอบโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละจังหวัด รวมทั้งขยายความเชื่อมโยงสู่อาเซียน ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 10 แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เร่งก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก เพื่อเชื่อมโยงเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปยังภาคตะวันออกของมาเลเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

และการคัดเลือกโครงการสำคัญที่จะดำเนินการต่อในปี 2560-2564 ของไทย จำนวน 15 โครงการ วงเงิน 3,394 ล้านบาท มีโครงการที่อยู่ในพื้นที่ จชต. คือ การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.ตากใบ และ อ.สุไหงโก-ลก แห่งที่ 2 และการสร้างสนามบินเบตง รวมถึงแผนพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ จชต. ที่มีความต้องการสร้างเส้นทางคมนาคมที่รวดเร็วและปลอดภัย ทั้งในส่วนของจังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งทราบว่ายังไม่ได้บรรจุในแผนของกระทรวงคมนาคม ดังนั้นจึงจัดประชุมเพื่อรับทราบ และปรับปรุงแผนการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและขนส่ง ทั้งทางถนน ทางราง ทางอากาศ ทางเรือ ให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ แล้วรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมไปประสานงานกับกระทรวงคมนาคม.

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อรับทราบและปรับปรุงแผนการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและขนส่ง ทั้งทางถนน ทางราง ทางอากาศ ทางเรือ ในพื้นที่กลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้... 15 มิ.ย. 2560 11:54 ไทยรัฐ