วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เล็งจ้างเอกชนบริหารหอสมุดเมือง เริ่มปีงบประมาณ 61-ดึงประชาชนมีส่วนร่วมจัดการห้องสมุดขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. รายงานข่าวจากศาลาว่าการ กทม. แจ้งว่า กทม. โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ได้ศึกษาเพื่อจัดทำกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบการจ้างงานของห้องสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร โดยจากการศึกษาพบว่า ภารกิจด้านห้องสมุดของ กทม. มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันวิธีบริหารราชการในกิจการห้องสมุดต่างๆ มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ย่อมส่งผลโดยตรงต่องบประมาณในอนาคตของ กทม. เบื้องต้นจึงได้กำหนดการบริหารจัดการห้องสมุด ของ กทม. เป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 ระหว่างเดือน พ.ค.- ก.ย. 2560 เกลี่ยอัตรากำลังตำแหน่งต่างๆ อาทิ บรรณารักษ์ พนักงานห้องสมุด พนักงานธุรการ จากห้องสมุดอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ที่หอสมุดเมือง รวมทั้งปรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรวดเร็ว ขยายเครือข่ายพันธมิตรและชุมชนบริเวณโดยรอบ เพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีหอสมุดเมืองฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

ระยะที่ 2. เริ่มต้นปีงบประมาณ 2561 จะมีการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาต่อยอดให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล และ เป็นต้นแบบสำหรับห้องสมุดขนาดใหญ่ (500 ตร.ม.ขึ้นไป) จำนวน 20 แห่ง ขณะที่ห้องสมุดขนาดกลาง (50-500 ตร.ม.) จำนวน 8 แห่ง และห้องสมุดขนาดเล็ก (พื้นที่น้อยกว่า 50 ตร.ม.) จำนวน 8 แห่ง จะให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในปี 2562.

กทม. โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ได้ศึกษาเพื่อจัดทำกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบการจ้างงานของห้องสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร โดยจากการศึกษาพบว่า ภารกิจด้านห้องสมุดของ กทม. มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 15 มิ.ย. 2560 02:16 15 มิ.ย. 2560 02:16 ไทยรัฐ