วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โฆษก กอ.รมน.ยันเช่าเครื่องบินเหมาลำ หนุนภารกิจ จชต.โปร่งใส คุ้มค่า

โฆษก กอ.รมน.แจงการเช่าเหมาลำ R Airlines รับ-ส่ง ทหาร-จนท.ชายแดนใต้ คุ้มค่าแบบรายปี ยันไม่จำกัดชั้นยศ ประหยัดเวลาเดินทางไปพัก ลดการสูญเสีย ย้ำคัดเลือกตามระเบียบ ถูกกว่า C-130 ทอ.

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.60 พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวถึงกรณีการเดินทางของกำลังพลที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ในการลาพักด้วยเครื่องบินพาณิชย์เช่าเหมาลำ ทั้งที่กองทัพอากาศมีเครื่องบิน C-130 ที่ใช้บินตามปกติรวมถึงมีการทุจริตในการดำเนินการว่า

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ขอชี้แจงว่า กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จชต.เป็นไปตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564, ยุทธศาสตร์ กอ.รมน. พ.ศ.2560-2564 และนโยบายการบริหารและพัฒนา จชต.พ.ศ.2560-2562 กำลังพลที่ปฏิบัติงานประกอบไปด้วย ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ และทหาร ซึ่งมีอยู่ในพื้นที่และกำลังพลจากส่วนต่างๆ นอกพื้นที่ที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

พ.อ.พีรวัชฌ์ กล่าวต่อว่า การปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ไม่มีวันหยุดราชการ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและดูแลสวัสดิการให้กับกำลังพล โดยยึดหลักทำงาน 45 วัน พัก 15 วัน ซึ่งการจัดการลาพักของกำลังพลมีความอ่อนตัวสูง ขึ้นอยู่กับภารกิจของหน่วย, สถานการณ์ในห้วงระยะเวลาและความปลอดภัยของกำลังพลที่ได้รับผลัดพักโดยมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง

ซึ่งเดิม กอ.รมน.ได้จัดให้เดินทางโดยรถยนต์โดยสาร แต่ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2557 กอ.รมน.ได้พิจารณาถึงข้อดี ข้อเสียในการเดินทางด้วยรถยนต์โดยสารกับแนวทางอื่นๆ ในการเดินทางลาพักของกำลังพล จึงได้เปลี่ยนจากการใช้รถยนต์โดยสารมาใช้เครื่องบินแทน ซึ่งใช้เวลาเดินทางไป-กลับน้อยลง, รักษายอดกำลังพลได้ดีกว่าเพราะทราบเวลาเดินทางได้แน่นอน, มีความปลอดภัยมากกว่า, เพิ่มขวัญและกำลังใจให้กำลังพล และสามารถสนับสนุนงานอื่นๆ ได้ เช่น การเดินทางไปราชการในพื้นที่จชต.ของหน่วยงานอื่นๆ, การสนับสนุนการส่งกำลัง และการขนส่งสิ่งอุปกรณ์

พ.อ.พีรวัชฌ์ กล่าวต่อว่า กอ.รมน.ได้ตรวจสอบและสอบถามราคาจากบริษัทสายการบิน จำนวน 4 บริษัท และกองทัพอากาศ (C-130) รวมทั้งสิ้น 5 ราย (เพื่อเปรียบเทียบ) ซึ่งจากการตรวจสอบราคาแล้วพบว่า บริษัท สกายวิว แอร์เวย์ จำกัด (R Airline) เป็นสายการบินที่มีค่าบริการต่อเที่ยวบินต่ำที่สุด อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ กอ.รมน. ได้จัดเตรียมไว้สนับสนุนการบริการการลาพักของกำลังพลได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด

โดยเป็นลักษณะค่าจ้างคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) ซึ่ง กอ.รมน.ได้ดำเนินกรรมวิธีจัดหาเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และการบริการกำลังพลในการเดินทางนั้นไม่มีกำหนดชั้นยศ เป็นการบริการให้แก่กำลังพลทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในจชต. ในการจัดเที่ยวบินแต่ละเที่ยว สำนักงานบริหารงานบุคคล กอ.รมน.(สบค.กอ.รมน.) จะจัดตามรายชื่อกำลังพลลาผลัดพักเป็นส่วนใหญ่ และหากมีที่นั่งเหลือจะจัดสำหรับกำลังพล กอ.รมน. และหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่สนับสนุนงานของ กอ.รมน. เป็นลำดับถัดไป โดยมีเส้นทางบินไปยังสนามบินในภูมิภาคต่างๆ เช่น จ.เชียงใหม่, เชียงราย, พิษณุโลก, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, หาดใหญ่, นราธิวาส และดอนเมือง 

โฆษก กอ.รมน.แจงการเช่าเหมาลำ R Airlines รับ-ส่ง ทหาร-จนท.ชายแดนใต้ คุ้มค่าแบบรายปี ยันไม่จำกัดชั้นยศ ประหยัดเวลาเดินทางไปพัก ลดการสูญเสีย ย้ำคัดเลือกตามระเบียบ ถูกกว่า C-130 ทอ. 14 มิ.ย. 2560 18:45 14 มิ.ย. 2560 19:19 ไทยรัฐ