วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัชกาลที่ 10 พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย จังหวัดบุรีรัมย์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในจังหวัดบุรีรัมย์

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในจังหวัดบุรีรัมย์

โดยเมื่อเวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยในอำเภอสตึก อำเภอบ้านด่าน อำเภอแคนดง อำเภอคูเมือง และอำเภอพุทไธสง จำนวนรวม 267 ครอบครัว ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร ยังนำความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอห้วยราช อำเภอกระสัง และอำเภอลำปลายมาศ จำนวนรวม 571 ครอบครัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ ทั้งวาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อยของประชาชนในเบื้องต้น

และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชประสงค์ที่รักษา สืบสานพระราชปณิธานในการบรรเทาความเดือดร้อนและคล้ายความทุกข์ของประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในจังหวัดบุรีรัมย์ 14 มิ.ย. 2560 18:31 ไทยรัฐ