บริการข่าวไทยรัฐ

AIS ต่อยอดแนวคิด “Digital for Thais” เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพคนในชุมชน

มุ่งมั่นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับคนไทยในทุกด้าน วิไล เคียงประดู่ ผู้บริหารส่วนงานประชาสัมพันธ์เอไอเอส ได้สานต่อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย ภายใต้แนวคิด “Digital for Thais” โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข เพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดย เอไอเอส ได้พัฒนา “แอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นบริการสังคม เพื่อเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้สามารถติดตามรับรู้ข่าวสารข้อมูลและเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์

โดยได้นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่และให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านในชุมชน ให้รู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและป้องกันโรคระบาด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงคนในชุมชนจะมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม มาตั้งแต่ปี 2558 โดยเปิดใช้งานแล้ว 219 แห่งทั่วประเทศ และในปีนี้ เอไอเอสตั้งใจจะขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น

หนึ่งในผู้ใช้แอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ พัชนี อ้ายเหมย อสม.หมู่ 4 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า แอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ เข้ามาช่วยในการทำงานเรื่องการส่งรายงาน และการถ่ายภาพอาการของผู้ป่วย เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวินิจฉัยอาการได้ทันที ขณะที่อสม.ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทันที นอกจากนี้ อสม.ในแต่ละหมู่บ้านที่เห็นการปฏิบัติงานลงพื้นที่ของอสม.ด้วยกัน ก็เหมือนเป็นการกระตุ้นการทำงานให้อสม.แต่ละหมู่บ้านขยันลงพื้นที่เยี่ยมคนในชุมชนและจัดการรณรงค์ต่างๆในพื้นที่อีกด้วย.