วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรรมการหมดอายุ

โดย ซี.12

คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการคือ กรมและจังหวัดนั้นเกิดขึ้นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

เมื่อครบวาระแล้วเป็นหน้าที่ของกรมหรือจังหวัดจะต้องดำเนินการสรรหาตามข้อบังคับแล้วเสนอมายัง ก.พ.ให้แต่งตั้งชุดใหม่ซึ่งอาจจะเป็นคนเดิมก็ได้ถ้ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เช่น ถ้าเป็นข้าราชการประจำก็ยังรับราชการอยู่ในกรมหรือจังหวัดนั้น

กระบวนการเหล่านี้ดำเนินไปตามครรลองที่เหมาะสมคือมีการแต่งตั้งทดแทนกันตามวาระเป็นส่วนใหญ่

แต่มีข้อมูลที่น่าตกใจก็คือยังมีส่วนราชการจำนวนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงานนั้นครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้วไม่มีการเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่มาเป็นเวลานานแล้ว

บางแห่งก็ 2 ปี 3 ปี ที่นานที่สุดคือไม่น้อยกว่า 5 ปี...นี่มันเกิดอะไรขึ้น

จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า มีอยู่ 5 กรมที่อยู่ในข่ายนี้ จะเป็นหน่วยไหนกันบ้าง โปรดติดตามด้วยความระทึกสักวันสองวัน

อันดับแรกคือ คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. หน่วยงานคู่แฝดของ ก.พ.นี่เอง

กก.จริยธรรมของ ก.พ.ร. แต่งตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 มี นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ เป็นประธาน กรรมการฝ่ายราชการประจำระดับบริหารมี นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. กับ นางสาวทัศนีย์ ดุสิตสุทธิรัตน์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นอกนั้นเป็นกรรมการฝ่ายราชการประจำระดับกลางและผู้ทรงคุณวุฒิ

ดูตามข้อเท็จจริงแล้ว เลขาทศพร ย้ายไปเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อปี 2556 นั่นก็คือขาดคุณสมบัติต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการชุดนี้แล้ว ต่อมาไปเป็นที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในปี 2557 แล้วกลับมาเป็นเลขาธิการ ก.พ.ร.อีกครั้งในปี 2559 ก็ไม่ทำให้สถานะกรรมการนี้กลับคืนมา ต้องแต่งตั้งใหม่จึงจะสมบูรณ์

กรณีของ รองทัศนีย์ นั้นขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันที่เกษียณอายุราชการแล้ว ทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ไม่สมบูรณ์และครบวาระ 2 ปีเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เป็นเวลา 5 ปีเศษมาแล้วไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยจนบัดนี้

อันดับต่อมาคือ คณะกรรมการจริยธรรมประจำกระทรวงต่างประเทศ ของหน่วยงานนี้มีพิเศษหน่อยตรงที่เนื่องจากแต่ละกรมมีข้าราชการไม่มากนักก็เลยขอรวมคณะกรรมการจริยธรรมเป็นคณะเดียวดูแลทั้งกระทรวงเลย

กก.จริยธรรมบัวแก้วนี้แต่งตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เช่นกัน ตอนแรกมี นายวิทยา เวชชาชีวะ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน แล้วต่อมาเปลี่ยนเป็น นายสวนิต คงสิริ

ส่วนกรรมการฝ่ายราชการประจำระดับบริหารนั้นคือ นายธีรกุล นิยม ปลัดกระทรวง กับ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ ข้าราชการระดับรองอธิบดีในตอนนั้นปัจจุบันเป็นทูตกาตาร์

จน ปลัดธีรกุล ย้ายไปเป็นทูตนอร์เวย์ในปี 2554 และทูตปักกิ่ง 2558 จนเกษียณอายุราชการแล้วก็ยังไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

ทั้งหลายทั้งปวงนี้น่าเสียดายที่มีการละเลยกลไกหรือเครื่องมือที่ใช้ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ.

“ซี.12”

14 มิ.ย. 2560 12:28 ไทยรัฐ