บริการข่าวไทยรัฐ

ธรรมาภิบาลภาครัฐ

โดย หมัดเหล็ก

การประชุม คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นประธาน สั่งการให้จัดทำโครงสร้างและกลไกการทำงาน รวมทั้งแนวทางแก้ไขกฎหมายและระเบียบในการบริหารแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งในระดับชาติ ภาค กลุ่มจังหวัด และอำเภอใหม่ทั้งหมดภายใน 1 สัปดาห์ เนื่องจากที่ผ่านมากระบวนการงบประมาณมีปัญหา ขาดความเชื่อมโยงในการวางแผนทุกระดับเน้นการใช้จ่ายมากกว่าความสำเร็จของงาน ขาดความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติกับการจัดสรรงบประมาณ ใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือการบริหาร

ที่เน้นความสำเร็จ รวดเร็ว โปร่งใส และให้ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมที่จะใช้อำนาจตาม ม.44 เพื่อเร่งรัดให้การดำเนินการรวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพสูงสุด ที่จะบูรณาการนโยบายต่างๆให้มีความสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็น นโยบายยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน ภารกิจส่วนราชการและการพัฒนาภาคกลุ่มจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังได้กำชับไปทุกหน่วยงานของรัฐ ให้ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติหน้าที่ โดยในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่า ส่งผลให้อันดับความโปร่งใสของไทยจากการประเมินขององค์กรต่างๆดีขึ้น เช่น WJP หรือ ICRG รวมทั้ง IMD

การออกกฎหมายจัดตั้ง ศาลอาญาคดีทุจริต การลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตอย่างเด็ดขาด การป้องกันไม่ให้มีการให้หรือรับสินบน การลงนามสัญญาคุณธรรม ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เหล่านี้ เป็นการยืนยันถึงการมีธรรมาภิบาลภาครัฐที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล จึงนับเป็น นโยบายสำคัญที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินในปี 2557 ประกอบด้วยมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพที่สำคัญคือ การป้องกันการทุจริต โดยได้ผลักดัน พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี 2560

การส่งเสริมอำนวยความสะดวกในการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ โดยวางโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงกฎหมายด้านการเงินการคลัง เช่น ร่าง พ.ร.บ.ระบบการชำระเงิน ร่าง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ กฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ

การ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่นความยาก-ง่ายของการประกอบธุรกิจในประเทศไทยและการอำนวยความสะดวกในการนำเข้าและส่งออก โดยเร่งรัดโครงการ National Single Window (NSW) ที่จะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายในปี 2561 ที่จะถึงนี้

นำไปสู่มาตรฐานธรรมาภิบาลภาครัฐที่โปร่งใสและยั่งยืน.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th