วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ” คลานเต่าแก้น้ำท่วม-แล้ง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center) หรือ SWOC ว่า ได้มอบนโยบายให้กรมชลประทานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการบริหารจัดการน้ำ และศูนย์ประชาสัมพันธ์ในช่วงวิกฤติที่เกิดอุทกภัย และภัยแล้ง เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ลดผลเสียหายให้เหลือน้อยที่สุด โดยกรมชลประทานจะนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น มาเชื่อมโยงและจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำของผู้บริหารประเทศได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ ศูนย์ฯดังกล่าว ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1 ฐานข้อมูลกลางบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ ข้อมูลปริมาณน้ำฝน น้ำลำน้ำธรรมชาติ น้ำอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลระบบส่งน้ำ และระบบระบายน้ำทั้งที่เป็นสถิติ และเวลาจริง (Real Time) รวมไปถึงฐานข้อมูลการเกษตรเชิงรุก (Agri-Map) 2.ระบบวิเคราะห์ข้อมูล โดยประยุกต์แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อพยากรณ์และให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร ทั้งสถานการณ์น้ำและการจัดการความเสี่ยง ส่วนที่ 3 คือการนำเสนอข้อมูลแบบบูรณาการ จาก 1. การติดตามสถานการณ์น้ำแบบ real time จากกล้องวงจรปิดโครงการชลประทานทั่วประเทศ 2.ข้อมูลจากระบบโทรมาตรกว่า 700 สถานี.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center) หรือ SWOC ว่า ได้มอบนโยบายให้กรมชลประทานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ 14 มิ.ย. 2560 04:44 14 มิ.ย. 2560 04:44 ไทยรัฐ