วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใช้ “3 เก็บ” ปราบลูกน้ำยุงลาย

นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การป้องกันโรคไข้เลือดออกต้องอาศัยความร่วมมือทั้งในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน จังหวัด ประเทศ รวมถึงระหว่างประเทศ ซึ่งในปี 2554 กลุ่ม 10 ประเทศอาเซียนมีมติกำหนดให้วันที่ 15 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวัน ASEAN Dengue Day หรือวันไข้เลือดออกอาเซียน ทั้งนี้ ตามเกณฑ์กรมควบคุมโรค กำหนดให้สถานที่ต่างๆ ในชุมชน เช่น ศาสนสถาน โรงงาน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม ไม่ควรจะพบลูกน้ำยุงลายเลย เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระบาดของโรค สคร. 12 สงขลา จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกพื้นที่ใช้มาตรการ “3 เก็บ” ได้แก่ “เก็บบ้าน” ให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง “เก็บขยะ” โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ “เก็บน้ำ” สำรวจภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่ รวมทั้งกำจัดและควบคุมยุงตัวแก่ เช่น พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย และป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด เช่น ทายากันยุง จุดสมุนไพรหรือยาจุดไล่ยุง กำจัดยุงโดยใช้ไม้ช็อตไฟฟ้า หรือใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น.

นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การป้องกันโรคไข้เลือดออกต้องอาศัยความร่วมมือทั้งในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน จังหวัด ประเทศ รวมถึงระหว่างประเทศ 14 มิ.ย. 2560 04:31 ไทยรัฐ