วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯตั้ง กก.ทวงคืนโบราณวัตถุ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เร่งดำเนินการตรวจสอบ โบราณวัตถุและศิลปวัตถุของไทยที่ถูกนำออกต่างประเทศเพื่อนำกลับสู่ประเทศนั้น ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 143/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 รวมจำนวน 32 คน โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ปลัด วธ.และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นรองประธาน อธิบดีกรมศิลปากร เป็นกรรมการและเลขานุการ ขณะที่กรรมการ ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสารนิเทศ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ผอ.สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัด วธ. และ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณบดีคณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ผอ.องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ ที่มีความรู้ด้านโบราณวัตถุ

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า คณะกรรมการชุดนี้ มีอำนาจหน้าที่ในการ กำหนดมาตรการการดำเนินงานและวางกรอบแนวทางการปฏิบัติ เพื่อติดตามโบราณวัตถุของไทยที่สูญหายไปจากประเทศไทย และปรากฏอยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งทำการสำรวจ ตรวจสอบ และรวบรวมรายละเอียดข้อมูลโบราณวัตถุของไทยที่อยู่ในต่างประเทศ พร้อมประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อติดตามโบราณวัตถุของไทยที่อยู่ในต่างประเทศให้กลับมาเป็นสมบัติและมรดก วัฒนธรรมของชาติ รวมถึงดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เร่งดำเนินการตรวจสอบ โบราณวัตถุและศิลปวัตถุของไทยที่ถูกนำออกต่างประเทศเพื่อนำกลับสู่ประเทศนั้น 14 มิ.ย. 2560 04:29 ไทยรัฐ