วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กก.อิสระปฏิรูปศึกษา (2)

โดย ซี.12

มาถึงเรื่องราวความเป็นมาของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในส่วนที่เหลือมีใครเป็นใครดังนี้

ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มาจากสายการศึกษาโดยตรงคือ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางทิศนา แขมมณี รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราชบัณฑิต และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน

อาจารย์มหาวิทยาลัยในสายอื่นๆ มี นายชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาเวิลด์แบงก์ ยูเนสโกกรุงเทพฯ นายจิรุฒน์ ศรีรัตนบัลก์ อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาฯ และหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ พญ.นิรชา เรืองดารกานนท์ รองผู้อำนวยการบริหาร สถาบันการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กุมารแพทย์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ นายนภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนและการสอน ได้แก่ นางยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางดารณี อุทัยรัตนกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุ่ม” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางเพชรชุดา เกษประยูร ประธานบริหาร และผู้อำนวยการโรงเรียนอำนวยศิลป์ นางเรียม สิงห์ทร ครูโรงเรียนบ้านขอบด้ง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ผู้สร้างชีวิตเด็กดอยให้เปลี่ยนแปลงด้วยการศึกษา จนได้รับการเสนอชื่อให้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพครู

จากภาคราชการอื่นๆและภาคเอกชนก็มี นายไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐศาสตร์การศึกษา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อดีตรองเลขาฯ สภาพัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เลขาธิการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์

ทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มหลักในการผลักดันการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

สิ่งที่อยากจะฝากไว้ในการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงประถมศึกษาและมัธยมศึกษาก็คือการที่ครูผู้สอนต้องทิ้งห้องเรียนและนักเรียนไปทำกิจกรรมอื่น

ทั้งการค้นคว้าเพื่อทำผลงานทางวิชาการในการเลื่อนระดับตลอดจนไปรับงานอื่นที่มิใช่การเรียนการสอนโดยตรง

“ชั่วโมงบิน” สำคัญต่อนักบินอย่างไร ต้องจัดให้ “ชั่วโมงสอน” มีคุณค่าความหมายต่อความก้าวหน้าของครูมากที่สุดถึงขนาดครูแย่งกันสอนจึงถือว่าปฏิรูปสำเร็จ.

“ซี.12”

13 มิ.ย. 2560 13:18 ไทยรัฐ