วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.แรงงานย้ำรัฐ ยังไม่มีนโยบายเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว3 สัญชาติ

กระทรวงแรงงาน ย้ำ ยังไม่มีนโยบายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย แนะนายจ้าง นำเข้าแรงงานแบบ MOU

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการจ้างงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติว่า ปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มีนโยบายเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ดังนั้น นายจ้าง สถานประกอบการที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาวและเมียนมา) จะต้องดำเนินการนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามระบบ MOU เท่านั้น ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 2 กรณี คือ 1. นายจ้างเป็นผู้ดำเนินการเอง 2.นายจ้างมอบอำนาจให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการ โดยนายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานแต่ยังไม่มีแรงงานต่างด้าว สามารถดำเนินการได้โดยยื่นขอโควตาและคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

ส่วนกรณีที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วและต้องการจ้างให้ถูกต้อง ขอให้นายจ้างตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าวว่ามี 1. บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ที่ด้านหลังเป็นใบอนุญาตทำงานและยังไม่หมดอายุ หรือ 2. มีหนังสือเดินทาง/เอกสารแทนหนังสือเดินทางที่ประทับตราวีซ่า Non Immigrant L-A ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ 3. มีใบอนุญาตทำงานเล่มสีน้ำเงินที่ยังไม่หมดอายุ หรือไม่ ซึ่งหากตรวจพบว่ามีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งให้นายจ้างไปติดต่อขออนุญาตทำงานหรือขอเปลี่ยนนายจ้างแล้วแต่กรณี ส่วนนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วแต่ไม่มีใบอนุญาตทำงานที่ออกโดยกรมการจัดหางาน ถือเป็นการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ไม่สามารถจ้างได้

ทั้งนี้ พบว่า ในปี 2559 มีนายจ้างแจ้งความต้องการนำเข้าฯ จำนวน 351,833 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีนายจ้างแจ้งความต้องการนำเข้าฯ จำนวน 227,129 คน คิดเป็นร้อยละ 54.90 และในเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเภท MOU จำนวน 403,124 คน ประเภทกิจการที่ได้รับอนุญาตทำงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. การให้บริการต่างๆ จำนวน 87,836 คน 2. กิจการก่อสร้าง จำนวน 71,648 คน 3. กิจการต่อเนื่องการเกษตร จำนวน 55,272 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือ โทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

กระทรวงแรงงาน ย้ำ ยังไม่มีนโยบายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย แนะนายจ้าง นำเข้าแรงงานแบบ MOU 13 มิ.ย. 2560 11:07 ไทยรัฐ