วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยก ‘มูลนิธิไทยรัฐ’ ทำประโยชน์ดีเด่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยปีนี้มีมติมอบให้องค์กรและบุคคล อาทิ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี พระนักเทศน์ชื่อดัง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รวมทั้งมูลนิธิไทยรัฐ ที่เข้าไปช่วยเติมเต็มสังคมไทยในจุดที่ภาครัฐยื่นมือไปไม่ถึง สร้างคนเพื่อพัฒนาประเทศ

ที่ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ แถลงข่าวงานมอบรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource Excellence Award) ประจำปี 2560 โดยนายไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผอ.สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เปิดเผยว่า เนื่องใน โอกาสครบรอบ 36 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันฯ

จึงพิจารณามอบรางวัลให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ด้านทรัพยากรมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ได้รับการยกย่องจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP และได้ทูลเกล้าฯถวาย “รางวัลความสำเร็จด้านการพัฒนามนุษย์” Human Development Lifetime Achievement Award เมื่อปี 2549 และเพื่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง มีคุณูปการต่อ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2560 นั้น ผอ.สถาบันฯกล่าวว่า ในปีนี้มีบุคคลและองค์กรที่ผ่านการคัดเลือก 36 รางวัล ดังนี้ 1.คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2.สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 3.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 4.LINE Company (Thailand) Limited 5.มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย 6.มูลนิธิไทยรัฐ 7.วัดพระบาทน้ำพุ 8.ศ. (พิเศษ) เกษมสันต์ วิลาวรรณ 9.ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ 10.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ 11.หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 12.ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 13.นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 14.นายภาณุ อุทัยรัตน์ 15.นายสมชาย พูลสวัสดิ์ 16.ศ. (พิเศษ) สมพงษ์ จุ้ยศิริ 17.นายสวัสดิ์ โชติพานิช 18.นายกานต์ ตระกูลฮุน 19.นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ 20.นายชำนาญ พิมลรัตน์ 21.ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย 22.นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 23.นายธัญญา ผลอนันต์ 24.นายบัณฑูร ล่ำซำ 25.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 26.นายประมนต์ สุธีวงศ์ 27.ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ 28.ดร.วิสุทธิ์ วิทยฐานกรณ์ 29.นายศุภชัย เจียรวนนท์ 30.นายสมพงษ์ นครศรี 31.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 32.นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 33.พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 34.นายวิชิตพล ผลโภค 35.ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 36.นายอภิชาติ การุณกรสกุล

สำหรับพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นวันที่ 28 มิ.ย.นี้ ที่โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา มีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนฐานความพอเพียงและความยั่งยืน” และ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง “พลังแห่งจริยธรรมกับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

นายไตรรัตน์ยังกล่าวถึงเหตุผลที่คัดเลือกมูลนิธิไทยรัฐรับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” ว่า เนื่องจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีมานาน และเป็นต้นแบบที่ยกย่องเชิดชูบุคคล จะเห็นได้จากข้อเขียนในหน้า 4 และยังให้ความสำคัญกับการรายงานข่าวด้านการศึกษา ขณะที่มูลนิธิไทยรัฐก็ก่อตั้งมานาน ได้รับการยอมรับว่าทำคุณประโยชน์ดีเด่นอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้านการให้การศึกษากับผู้ด้อยโอกาส จัดตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจำนวนมาก เป็นการสร้างรากฐานคนให้มีความมั่นคงยั่งยืน เพราะการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่มูลนิธิไทยรัฐเห็นความสำคัญที่ช่วยเติมเต็มสังคม ภาครัฐอาจยื่นมือไม่ถึง ตรงนี้มูลนิธิไทยรัฐช่วย เสริมให้เกิดการพัฒนาคนให้มีคุณภาพด้วยการศึกษา

ส่วน LINE Company (Thailand) Limited นั้น นายไตรรัตน์กล่าวว่า เป็นแอพพลิเคชั่นที่คนไทยนิยมสูงสุด ทั้งมีความโดดเด่นในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือซีเอสอาร์ เป็น ครั้งแรกที่คนไทยสามารถโทรศัพท์ได้อย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้มีความหลากหลายในช่องทางการสื่อสาร ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถเตือนภัยเรื่องต่างๆได้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยปีนี้มีมติมอบให้องค์กรและบุคคล อาทิ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี พระนักเทศน์ชื่อดัง... 13 มิ.ย. 2560 08:05 ไทยรัฐ