วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มธ.มอบรางวัล มูลนิธิไทยรัฐ ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ช่วยพัฒนาสังคมไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่มูลนิธิไทยรัฐ ที่ช่วยเติมเต็มสังคมไทยในจุดที่ภาครัฐยื่นมือไม่ถึง เพื่อสร้างคนพัฒนาประเทศ

วันที่ 12 มิ.ย. 60 ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวงานมอบรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Excellence Award) ประจำปี 2560 โดย นายไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันฯ จึงได้พิจารณามอบรางวัลให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ได้รับการยกย่องจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP และได้ทูลเกล้าถวาย "รางวัลความสำเร็จด้านการพัฒนามนุษย์" Human Development Lifetime Achievement Award เมื่อปี 2549 และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง มีคุณูปการต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จากคณะกรรมการโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2560 นั้น ปีนี้มีบุคคลและองค์กรที่ผ่านการคัดเลือก 36 รางวัล ดังนี้ 1. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2. สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 4.LINE Company (Thailand) Limited 5. มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย 6. มูลนิธิไทยรัฐ 7. วัดพระบาทน้ำพุ 8. ศ.(พิเศษ) เกษมสันต์ วิลาวรรณ 9. ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ 10. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ 11. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 12. ดร.ประสาน ไตรรัตน์วรกุล 13. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 14. นายภาณุ อุทัยรัตน์

15. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ 16. ศ.(พิเศษ) สมพงษ์ จุ้ยศิริ 17. นายสวัสดิ์ โชติพานิช 18. นายกานต์ ตระกูลฮุน 19. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ 20. นายชำนาญ พิมลรัตน์ 21. ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย 22. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 23. นายธัญญา ผลอนันต์ 24. นายบัณฑูร ล่ำซำ 25. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 26. นายประมนต์ สุธีวงศ์ 27. ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ 28. ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ 29. นายศุภชัย เจียรวนนท์ 30. นายสมพงษ์ นครศรี 31. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 32. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 33. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 34. นายวิชิตพล ผลโภค 35. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 36. นายอภิชาติ การุณกรสกุล

สำหรับพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นวันที่ 28 มิ.ย.นี้ ที่โรงแรมเดอะสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา โดยมี นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี เป็นประธานในงาน นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนฐานความพอเพียงและความยั่งยืน และ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่องพลังแห่งจริยธรรมกับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่คัดเลือกมูลนิธิไทยรัฐรับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีมานานและเป็นต้นแบบที่ยกย่องเชิดชูบุคคล จะเห็นได้จากข้อเขียนในหน้า 4 และยังให้ความสำคัญกับการรายงานข่าวด้านการศึกษา ขณะที่มูลนิธิไทยรัฐ ก็ก่อตั้งมานาน ได้รับการยอมรับว่าทำคุณประโยชน์ดีเด่นอย่างต่อเนื่องยาวนานด้านการให้การศึกษากับผู้ด้อยโอกาส จัดตั้ง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา จำนวนมาก เป็นการสร้างรากฐานคน ให้มีความมั่นคงยั่งยืน เพราะการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่มูลนิธิไทยรัฐเห็นความสำคัญ ที่ช่วยเติมเต็มสังคม ซึ่งภาครัฐอาจยื่นมือไม่ถึง ตรงนี้มูลนิธิไทยรัฐช่วยเสริมให้เกิดการพัฒนาคนให้มีคุณภาพด้วยการศึกษา

ส่วน LINE Company (Thailand) Limited นั้น เป็นแอปพลิเคชันที่คนไทยนิยมสูงสุด ทั้งมีความโดดเด่นในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือซีเอสออาร์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่คนไทยสามารถโทรศัพท์ได้อย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อย ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้มีความหลากหลายในช่องทางการสื่อสาร ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถเตือนภัยเรื่องต่างๆ ได้.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่มูลนิธิไทยรัฐ ที่ช่วยเติมเต็มสังคมไทยในจุดที่ภาครัฐยื่นมือไม่ถึง เพื่อสร้างคนพัฒนา 12 มิ.ย. 2560 16:06 ไทยรัฐ