วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘กรมคุ้มครองสิทธิฯ’ ยกระดับมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั่วประเทศ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยกระดับมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชนทั่วประเทศ มุ่งหวังให้ชุมชนจัดการความขัดแย้ง ลดคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ 12 มิ.ย. 60 ที่ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ยกระดับการดำเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนทั่วประเทศ” พร้อมได้รับเกียรติร่วมอภิปรายกับ นางสาวพรพรรณ มณีสถิต หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รองศาสตราจารย์นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และนางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในหัวข้อ “ต้นแบบกองทุนหมู่บ้านสู่วิธีการยกระดับมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน” และ “โฆษกชาวบ้านกับการอำนวยความยุติธรรมสู่ประชาชน”

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนากลไกการระงับข้อพิพาทและการจัดการความขัดแย้ง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ภาคประชาชนและชุมชน ซึ่งที่ผ่านมา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในนามของอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้อาสาสมัครรวมตัวกันจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและการระงับข้อพิพาทในชุมชนด้วยกลไกการไกล่เกลี่ย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการยุติข้อพิพาท ก่อนที่จะลุกลามเป็นคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก รวมถึงที่ผ่านมานั้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผ่านกลไกศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนมาโดยตลอด และตระหนักดีว่าอาสาสมัครฯ เป็นผู้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการอำนวยความยุติธรรมไปยังประชาชนทั่วทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าตนเองได้รับความยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงกำหนดจัดโครงการยกระดับการดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายในการปรับปรุงศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ให้สามารถยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐาน และศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ได้มีการพัฒนามาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้ง ยังสามารถทำให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ได้รวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง และมีความพร้อมในการให้บริการไกล่เกลี่ยฯ ในระดับชุมชนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ใช้งบประมาณเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ได้มาตรฐานตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยมุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพ การบริการประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม ในรูปแบบที่หลากหลาย พร้อมมุ่งหวังให้ภาคประชาชนและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในนามของอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (1 ตำบล 1 นักไกล่เกลี่ย) ซึ่งจะทำให้สามารถขยายศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ครอบคลุม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนทุกแห่ง อันจะส่งผลให้การผลักดันร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ.

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยกระดับมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชนทั่วประเทศ มุ่งหวังให้ชุมชนจัดการความขัดแย้ง ลดคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 12 มิ.ย. 2560 14:31 ไทยรัฐ