บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บุญส่ง' ลั่น กกต.ไม่ใช่เสือกระดาษ แต่เป็นยักษ์ที่มีกระบองแล้ว

"บุญส่ง" ปิดอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน หวังนำความรู้ที่อบรมไปปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ รธน. และให้คนดีมีคุณธรรมมาทำหน้าที่ทางการเมือง ลั่น กกต.ไม่ได้เป็นเพียงเสือกระดาษ แต่เป็นยักษ์ที่มีกระบอง

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.60 ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม นายบุญส่ง น้อยโสภณ กกต.ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย เป็นประธานปิดอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนและไต่สวน ระดับกลาง รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ กกต.กำหนดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านสืบสวนสอบสวนและนิติกรของสำนักงาน กกต.ทั้งส่วนกลางและส่วนจังหวัดที่มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 6 ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบงานการข่าวควบคู่ไปด้วย โดยการจัดเก็บข้อมูลตัวแทนและหัวคะแนน พร้อมประเมินความเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนจัดตั้งแหล่งข่าวและเครือข่ายการข่าวไว้ทั่วประเทศกว่า 6,000 คน โดยมีผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้ 120 คน อบรมตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.-12 มิ.ย. ทั้งนี้ในการฝึกอบรมได้มีการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครองสูงสุด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมสืบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

โดย นายบุญส่ง กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ถือมีความสำคัญมากต่อการป้องกันปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของ กกต.เพราะการสืบสวนและไต่สวนเป็นกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีเลือกตั้งเพื่อประกอบคำวินิจฉัยชี้ขาดของ กกต.เนื่องจากเป็นการให้ความเป็นธรรมทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้อง ดังนั้นบุคลากรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเทคนิค ทักษะในการสืบสวนและไต่สวน เพื่อจะได้รวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อนำเสนอให้ กกต.วินิจฉัยชี้ขาดได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง และเที่ยงธรรม ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปปฏิบัติตามหน้าที่ของท่านตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้คนดีมีคุณธรรมมาทำหน้าที่ทางการเมืองต่อไป

นายบุญส่ง กล่าวด้วยว่า หลักสูตรดังกล่าวเป็นการเตรียมการไว้ตั้งแต่ยังไม่มีรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การควบคุมการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 226 ที่กำหนดให้ศาลฎีกานำสำนวนการสืบสวนไต่สวนของ กกต. มาเป็นหลักในการพิจารณา ดังนั้นหลักสูตรดังกล่าวจึงต้องมีความเข้มข้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ กกต.เข้าใจรูปแบบการทำงาน และทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ด้านการเตรียมความพร้อมเราได้จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น กล้องส่องทางไกล กล้องติดกระดุม คอมพิวเตอร์แบบพกพา และยานพาหนะ ทั้งนี้จากความพร้อมทั้งหมด กกต.ไม่ได้เป็นเพียงเสือกระดาษ แต่เป็นยักษ์ที่มีกระบองแล้ว และขณะนี้ขาดแต่เพียงการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้สมัคร หัวคะแนนว่า จะทำอย่างไรให้กระบวนการมีความรวดเร็ว ซึ่งขณะนี้ กกต.อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อทำความตกลงร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับสำนักงานกระทรวงยุติธรรม เพื่อร่วมมือดำเนินการ.