วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ความจำเป็นในการพัฒนาโรงไฟฟ้า

โดย หมัดเหล็ก

รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เน้นการฟื้นระเบียงเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะต้องมีความพร้อมของ โครงสร้างพื้นฐานและพลังงาน ที่จะรองรับความมั่นใจของ นักลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น จีน หรือฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็น รถไฟความเร็วสูง หรือมอเตอร์เวย์ ที่จะเชื่อมต่อการคมนาคมของทุกภาคทั่วประเทศเอาไว้ด้วยกัน ต้องยอมรับว่า ประสบความล่าช้า จนไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความชัดเจนในการกำหนดนโยบายโครงสร้างพื้นฐานกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทยให้ไปในทิศทางเดียวกันได้

เรื่องของเทคโนโลยี เป็นอีกประเด็นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เทคโนโลยีมีช่วงเวลาในการพัฒนาและมียุคสมัยของตัวเอง การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนก็เช่นกัน ในช่วงระหว่างที่พลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานกำลังพัฒนาไปสู่จุดที่สามารถพึ่งพาได้อย่าง

ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง จะทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดลงในระดับที่ประชาชนยอมรับได้ และที่สำคัญที่สุด จะเป็นปัจจัยบวกสำหรับต้นทุนทางเศรษฐกิจ

ความจำเป็นที่ต้องมี โรงไฟฟ้าหลักจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการก้าวไปสู่ยุคที่พึ่งพาพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมั่นคง อาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 5-10 ปี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถือเป็นหน่วยงานรัฐ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโดยตรง โครงการพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ.ที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลจะได้รับอัตราค่าไฟฟ้าไม่สูงกว่าเอกชน เพราะฉะนั้นประชาชนจะได้รับประโยชน์โดยตรง

ประกอบกับตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ กฟผ.มีหน้าที่จะต้อง รักษาความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ ให้มีกำลังผลิตไฟฟ้าพร้อมจ่ายเพียงพอต่อความต้องการทั้งประเทศ โดยได้รับการจัดสรรให้เป็นกำลังผลิตของรัฐ ไม่ต้องแข่งขันกับเอกชน

กฟผ.จึงต้องมีกำลังผลิตของตนเองในสัดส่วนที่เพียงพอสำหรับรองรับความผันผวนของกำลังการผลิตที่ไม่มีความแน่นอน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภท Non-Firm ซึ่งปัจจุบันกำลังการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.มีอยู่ประมาณร้อยละ 39 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด

ถ้าการผลิตไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น การผลิตไฟฟ้าหลักหรือการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน ไม่เป็นไปตามนโยบายพลังงานที่วางเอาไว้แล้ว ย่อมจะส่งผลถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง

ถ้า ต้นทุนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม รวมทั้งเทคโนโลยี สูงกว่าประเทศอื่นๆ การลงทุนย่อมมีปัญหาแน่นอน

หากประเทศไม่มีการลงทุน การพัฒนาด้านเทคโนโลยี หรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จะไม่เป็นไปตามเป้า เพราะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานของประเทศคือหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจประเทศในอนาคต

จะอยู่หรือไป.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th

12 มิ.ย. 2560 11:37 ไทยรัฐ