วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดุสิตโพลชี้ คนสะเทือนใจข่าวฆ่าแอ๋มมากสุด สะท้อนสังคมตกต่ำ

ดุสิตโพลชี้ คนสะเทือนใจข่าวฆ่าหั่นศพ 'แอ๋ม' มากสุด แสดงถึงความเสื่อมโทรมทางสังคมที่ตกต่ำ แนะทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องดูแล ขณะสื่อก็ควรนำเสนอเรื่องเชิงบวก ...

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,149 คน เกี่ยวกับข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้น หลายคดีมีความโหดเหี้ยม เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่ออาชญากรรมในสังคมไทย สรุปผลได้ ดังนี้

เมื่อถามถึง 3 อันดับข่าวอาชญากรรมที่ประชาชนคิดว่าสะเทือนใจมากที่สุด อันดับ 1 ร้อยละ 84.52 คดีฆ่าหั่นศพน้องแอ๋ม อันดับ 2 ร้อยละ 75.04 คดีฆ่าโบกปูนสามเณรปลื้ม และ ร้อยละ 67.57 คดีฆ่าชิงทรัพย์ฟันคอหญิงวัยชรา

ต่อข้อถาม ประชาชนคิดอย่างไร? กับข่าวอาชญากรรมต่างๆ ที่มีความโหดเหี้ยมมากขึ้นในทุกวันนี้ อันดับ 1 ร้อยละ 79.65 แสดงถึงความเสื่อมโทรมทางสังคมที่ตกต่ำ อันดับ 2 ร้อยละ 76.16 อยากให้ลงโทษผู้กระทำผิดให้รุนแรงยิ่งขึ้น อันดับ 3 ร้อยละ 65.48 ภาครัฐต้องแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง อันดับ 4 ร้อยละ 64.12 ทุกคนทุกฝ่ายต้องช่วยกันทำให้สังคมดีขึ้น และ อันดับ 5 ร้อยละ 60.26 รู้สึกหวาดกลัว ชีวิตมีแต่ความเสี่ยง สังคมอยู่ยากขึ้น

เมื่อถามว่า จากข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สะท้อนปัญหาสังคมไทยอย่างไรบ้าง อันดับ 1 ร้อยละ 83.21 คนขาดคุณธรรม ศีลธรรม ไร้จิตสำนึก อันดับ 2 ร้อยละ 80.27 เศรษฐกิจตกต่ำ เป็นหนี้ ไม่มีเงิน อันดับ 3 ร้อยละ 72.07 กฎหมายไม่เข้มงวด สองมาตรฐาน อันดับ 4 ร้อยละ 69.83 ครอบครัวแตกแยก ขาดการอบรมเลี้ยงดูที่ดี และ อันดับ 5 ร้อยละ 57.31 สื่อนำเสนอข่าวที่รุนแรง เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ 

ต่อข้อถาม ประชาชนมีแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอย่างไร? อันดับ 1 ร้อยละ 75.54 ทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องดูแล ทำให้สังคมน่าอยู่ อันดับ 2 ร้อยละ 73.09 กฎหมายต้องเข้มแข็ง ลงโทษอย่างรุนแรงให้เป็นเยี่ยงอย่าง อันดับ 3 ร้อยละ 67.20 รัฐบาลต้องพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน อันดับ 4 ร้อยละ 63.44 เริ่มจากครอบครัว ให้ความรักความอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่ และ อันดับ 5 ร้อยละ 56.28 มีวิจารณญาณในการติดตามข่าว มีสติ รู้เท่าทัน

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าสื่อมวลชนควรนำเสนอข่าวอาชญากรรมในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสม อันดับ 1 ร้อยละ 68.55 นำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ ข่าวเชิงบวก เป็นประโยชน์ อันดับ 2 ร้อยละ 66.18 มีจรรยาบรรณและมาตรฐานในการนำเสนอข่าว อันดับ 3 ร้อยละ 60.69 เสนออย่างระมัดระวัง รอบคอบ ไม่กระทบต่อรูปคดี อันดับ 4 ร้อยละ 56.97 ใช้ภาพข่าวที่เหมาะสม ควรเซ็นเซอร์ภาพที่น่ากลัว และ อันดับ 5 ร้อยละ 50.36 คำนึงถึงสภาพจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สูญเสีย

ดุสิตโพลชี้ คนสะเทือนใจข่าวฆ่าหั่นศพ 'แอ๋ม' มากสุด แสดงถึงความเสื่อมโทรมทางสังคมที่ตกต่ำ แนะทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องดูแล ขณะสื่อก็ควรนำเสนอเรื่องเชิงบวก ... 11 มิ.ย. 2560 14:06 ไทยรัฐ