บริการข่าวไทยรัฐ

ไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มลำดับการแข่งขัน

โดย หมัดเหล็ก

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แสดงความชื่นชมที่ การจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประจำปี 2017 ของ IMD ได้ปรับอันดับประเทศไทย จากอันดับ 28 ในปีที่ผ่านมาเป็นอันดับที่ 27 ในปีนี้ ดัชนีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ที่เคยอยู่อันดับที่ 13 มาอยู่อันดับที่ 10 ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนจากต่างประเทศในไทยมากขึ้น

ส่วนที่ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอีกด้านก็คือ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของภาครัฐ ปีก่อนอยู่ที่อันดับที่ 23 ปีนี้มาอยู่อันดับที่ 20 เนื่องจากเรามี การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในหน่วยราชการมากขึ้น ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับภาคเอกชน การดำเนินธุรกิจไทยอยู่ในอันดับที่ 41 ซึ่งถือเป็นแนวโน้มการฟื้นตัวเศรษฐกิจของประเทศในทิศทางที่ดี

ปัจจุบัน การผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต 10 อุตสาหกรรม ที่เป็นวาระที่ 2 ของการพัฒนาประเทศ ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการใช้เครื่องมือของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ มาเป็นตัวดึงดูด ให้เกิดการลงทุนมากขึ้น

ระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่าเฉพาะ 3 เดือนแรกของปีนี้ มีตัวเลขการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 293 โครงการ ค่าการลงทุน 61,980 ล้านบาท โดยร้อยละ 55 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมทั้ง 10 ตามเป้าหมาย เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ 76 โครงการ มูลค่า 7,800 ล้านบาท และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม 142 โครงการ มูลค่า 34,300 ล้านบาท

ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากผลของมาตรการจูงใจที่ บีโอไอ ได้ประกาศกลยุทธ์ส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี 2558-2564 หันมาให้ความสำคัญกับโครงการลงทุนที่มีคุณภาพ มากกว่าจะเน้นเม็ดเงินลงทุนและเน้นผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์ การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือกิจการที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงต่อระบบเศรษฐกิจนั่นเอง

ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการนี้ มีกิจการวิจัยและพัฒนา ยื่นขอรับการส่งเสริมจำนวน 43 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 6,400 ล้านบาท และ กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากถึง 455 โครงการ มูลค่า 4,000 ล้านบาท

การเร่งส่งเสริมให้เกิดกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่หรือ สตาร์ตอัพ ขับเคลื่อนโมเดล ถือเป็นงานในระยะที่ 3 ของการสร้างผู้ประกอบการใหม่ๆ และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะผลักดัน กลุ่มสตาร์ตอัพ ในปีนี้ให้เกิดขึ้นกว่า 4 พันรายทั่วประเทศ ด้วยงบประมาณกว่า 80 ล้านบาท

ทั้งหมดนี้ จะเกิดโมเดลการพัฒนาของไทยแลนด์ 4.0 ได้อีกในมิติหนึ่ง แต่ละฟันเฟือง จะช่วยพลิกโฉมโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศครั้งใหม่ที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคงต่อไป.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th