วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิทย์–คณิต

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีนโยบายให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ดำเนินการส่งเสริมและสร้างความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น อันเป็นที่มาของ www.scimath.org การสร้างระบบคลังความรู้ และยังได้พัฒนาระบบชุมชนออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัย ปัญหาหรือความไม่เข้าใจในบทเรียนต่างๆได้ตลอดเวลา

บทความ คลังบทความคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ข้อสอบ ระบบการสอบออนไลน์ ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA และนอกจากนี้ยังมี สื่อการเรียนการสอน รายการโทรทัศน์และวิทยุ ชุมชนออนไลน์ SciMath E–Books...11 มิ.ย. 2560 12:55 ไทยรัฐ