วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต่อต้านค้ามนุษย์

โดย ซี.12

วันจันทร์ที่แล้วคือเมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2560 ขึ้น ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บันทึกแจ้งมาให้ทราบเพื่อเป็นการเผยแพร่ทั่วไปว่า กิจกรรมในงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ดังกล่าวประกอบด้วย การมอบรางวัลแก่หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน และสื่อมวลชน ที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การประกวดวาดภาพของเด็กและเยาวชน หัวข้อ “ประเทศไทย ปลอดการค้ามนุษย์” เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงภัยของการค้ามนุษย์

ภายในงาน นอกจากการนำเสนอสาระในรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีแล้ว ยังมีการจัดแสดงผลงานของส่วนราชการ ผลงานคดีดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น องค์กรและภาคีประชาสังคม และรายการของสื่อมวลชนที่ปฏิบัติงานด้านต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมถึงมีการจัดแสดง ผลิตภัณฑ์ ทอฝัน ของ พม. ซึ่งเป็นผลงานของผู้เสียหายหรือตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ เป็นการสร้างงานเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้รับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองฯ ของ พม.อีกด้วย

ปลัด พม.ได้ให้ข้อมูลว่า ในปี 2559 ทางรัฐบาลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีตลอดกระบวนการยุติธรรม ซึ่งในส่วนของพนักงานสอบสวน มีการดำเนินคดี 333 คดี จาก 317 คดี ในปี 2558 ในส่วนของพนักงานอัยการ มีการยื่นฟ้อง 310 คดี และศาลลดระยะเวลาพิพากษาคดี จากทั้งหมด 330 คดี โดยในระยะเวลา 3 เดือน 69 คดี (คิดเป็นร้อยละ 21) 6 เดือน 169 คดี (คิดเป็นร้อยละ 49) 1 ปี 295 คดี (คิดเป็นร้อยละ 90) และมากกว่า 1 ปี มีเพียง 35 คดี (คิดเป็นร้อยละ 10)

ปัจจัยสำคัญอยู่ที่การจัดระเบียบเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งที่ผ่านมา มีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง ซึ่งจากข้อมูลสถิติตั้งแต่ปี 2556-ปัจจุบัน พบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐถูกดำเนินคดี รวม 52 ราย บทลงโทษหนักที่สุด คือ จำคุก 36 ปี

ทั้งนี้ กระทรวง พม. ฝากว่า หากประชาชนพบเจ้าหน้าที่ของรัฐรายใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ สามารถแจ้งเบาะแสไปที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร.1300

ด้านการคุ้มครอง รัฐบาลไทยได้ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย ทุกเพศ ทุกเชื้อชาติ โดยไม่เลือกปฏิบัติ 561 ราย มีการเพิ่มประเภทงานให้ผู้เสียหายทำงานนอกสถานคุ้มครองได้ทุกประเภท ปัจจุบัน มีผู้เสียหายทำงานทั้งในและนอกสถานคุ้มครอง รวม 196 คน เพิ่มขึ้นจากเดิมในปี 2558 ที่มีจำนวนเพียง 47 คน

การขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาล จึงเป็นระบบที่มีพลังมากขึ้น มีโครงสร้าง กลไก และการบูรณาการข้ามกรม ข้ามกระทรวง ที่เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลมุ่งมั่นให้นานาชาติประจักษ์ว่า ไทยเป็นอารยประเทศในด้านนี้

ส่วนจะเป็น Tier ใด ในการจัดลำดับนั้น ย่อมสำคัญน้อยกว่าการทุ่มเททำงาน เคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

งานทำนองนี้จะหมุนเวียนไปจัดกันอีกในส่วนภูมิภาคอีก 5 จังหวัดภายในเดือนมิถุนายนนี้.

“ซี.12”

11 มิ.ย. 2560 12:09 ไทยรัฐ