วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กห.ชี้ปรองดองไม่ใช่นิรโทษฯ หนุน ปชช.ร่วมกลไกตรวจสอบถ่วงดุลท้องถิ่น

โฆษก กห.เผยความคืบหน้ารับฟังความเห็น ปชช.ทั่วประเทศ สร้างปรองดอง ชี้ ปชช.มองความขัดแย้งทางการเมือง เหตุมาจากอุดมการณ์พรรคการเมือง ละเลยการหลักนิติรัฐ นิติธรรมจริงจัง จนขาดความยุติธรรม ซึ่งเป็นรากเหง้าของความขัดแย้ง ไร้เสถียรภาพทางสังคม 

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.60 พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในชุดคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กล่าวว่า ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ จากเวทีการสร้างความสามัคคีปรองดองที่ผ่านมานั้น ในภาพรวมประชาชนมีความตื่นตัวและให้ความสนใจต่อประเด็นทางการเมืองมากที่สุด

โดยมีความเห็นร่วมสอดคล้องกันโดยสรุปว่า ความขัดแย้งทางการเมือง ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากอุดมการณ์และการมองประโยชน์ทางการเมืองที่แตกต่างของพรรคการเมือง รวมทั้งการขาดความเข้าใจและละเลยการใช้หลักนิติรัฐ นิติธรรม ในการบริหารงานทางการเมืองอย่างจริงจัง เป็นเหตุของการขาดความยุติธรรม ซึ่งเป็นรากเหง้าของความขัดแย้ง และความไร้เสถียรภาพของสังคม พรรคการเมืองจึงควรได้รับการพัฒนาไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง มีอุดมการณ์ของพรรคที่ชัดเจน มีการคัดกรองบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อเป็นทางเลือกของประชาชน ไม่ผูกขาดเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่หมุนเวียนเข้ามาทำงานทางการเมือง จำเป็นต้องมีพฤติกรรมทางการเมืองที่พึงประสงค์ มีมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ยอมรับผลการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม และเคารพในกรอบกติกาการทำงานร่วมกัน

โดยใช้กลไกรัฐสภาในการแก้ปัญหา ไม่ใส่ร้ายป้ายสีและสร้างวาทกรรมที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปทางการเมืองและร่วมกันสร้างบรรยากาศความปรองดอง เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง โดยยึดหลักสันติวิธี และไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา

พล.ต.คงชีพ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันต้องร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอิสระ หรือสถาบันทางการเมือง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความโปร่งใส น่าเชื่อถือ มีระบบตรวจสอบการทำงาน เพื่อให้เกิดความเป็นกลางในทางการเมือง ร่วมกันวางระบบและกระบวนการเลือกตั้งให้มีกฎกติกาเป็นที่ยอมรับ ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม ได้รับความเชื่อถือ มีการลงโทษนักการเมืองที่ทุจริตอย่างจริงจัง เร่งรัดพิจารณาคดีทางการเมืองให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยคำนึงว่าการปรองดองไม่ใช่การนิรโทษกรรม รวมทั้งผ่อนคลายให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้จำเป็นต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง กระจายอำนาจและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบกลไกตรวจสอบถ่วงดุลระดับท้องถิ่นมากขึ้น

นอกจากนี้ พล.ต.คงชีพ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลโดยการทำงานของคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองทุกคน มีความตั้งใจจริงและเข้าใจความรู้สึกของทุกฝ่าย จากการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างรอบด้านที่ผ่านมา ข้อมูลความเห็นที่ได้รับในทุกประเด็นมีคุณค่ายิ่ง และถือเป็นบทเรียนและโอกาสครั้งสำคัญที่ทุกคนจะได้เปิดใจกว้าง ทบทวน เรียนรู้ และทำความเข้าใจไปด้วยกัน เราต่างตระหนักดีร่วมกันว่า ความปรองดองที่เป็นรูปธรรม จำเป็นที่ทุกคนต้องมีความอดทนและเสียสละเพื่อส่วนรวม เรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ควบคู่กับการตั้งเข็มมุ่งสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตามบทบาทหน้าที่

โดยเฉพาะประเด็นความเห็นร่วมที่สอดคล้องกัน อันจะนำไปสู่ความสงบสันติของการอยู่ร่วมกันและพัฒนาการทางสังคม เพื่อประโยชน์ร่วมของทุกคน สำหรับข้อคิดเห็นที่ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขาฯ นปช.ได้เสนอไว้ใน 4 ประเด็นนั้น ได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารการรวบรวมความเห็นอย่างครบถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่าเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกัน.

โฆษก กห.เผยความคืบหน้ารับฟังความเห็น ปชช.ทั่วประเทศ สร้างปรองดอง ชี้ ปชช.มองความขัดแย้งทางการเมือง เหตุมาจากอุดมการณ์พรรคการเมือง ละเลยการหลักนิติรัฐ นิติธรรมจริงจัง จนขาดความยุติธรรม ซึ่งเป็นรากเหง้าของความขัดแย้ง ... 11 มิ.ย. 2560 10:40 ไทยรัฐ