บริการข่าวไทยรัฐ

ต้องการคนรักคู่ครองที่มั่นคง

โดย ศิวะรมย์

มีปัญญา หมายความว่ามีความเข้าใจ เข้าใจด้วยเหตุผลได้

“... ความเพียรและความอดทนเป็นคุณสมบัติหรือคุณธรรมที่จะต้องปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาเพื่อการศึกษา เพราะว่าการศึกษานี้หมายความว่า การเรียน การหาความรู้ของผู้ที่ศึกษา ก็เป็นสิ่งที่ยากลำบาก จึงต้องมีความเพียร ความอดทน... เราเป็นคน เราเป็นนักศึกษาหรือนักเรียน หรือแม้จะไม่ใช่นักเรียน นักศึกษาก็เรียนอยู่เสมอ ศึกษาอยู่เสมอ...

“คนเรามีปัญญา ควรจะมีปัญญา หมายความว่า มีความเข้าใจ เข้าใจด้วยเหตุผลได้ รู้จักใช้เหตุผล รู้จักเลือกสิ่งที่ดีที่งาม...รู้ว่าอันนี้ดี อันนี้ไม่ดี ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง...

“การที่จะทำงานให้สัมฤทธิผลที่พึงปรารถนา คือที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ จำเป็นต้องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกต้องเป็นธรรมประกอบด้วย...”
(พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9)

ต้องการคนรักคู่ครองที่มั่นคง

ส่งจดหมายบรรยายความไม่ยาวไม่สั้น มาจากนิวาสสถานถิ่นพำนัก หมู่ 6 ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ “นภา” สาวใหญ่วัยครึ่งศตวรรษต้นๆ บอกว่า พื้นเพเธอเป็นคนนครสวรรค์โดยกำเนิด เกิดที่นั่น เติบโตที่นั่น และคงไม่อพยพโยกย้ายไปที่ไหนอีกแล้ว

ยกเว้นกรณีที่การใช้บริการ “มาลัยเสี่ยงรัก” ครั้งนี้มีข้อสรุปว่า “นภา” ยอมรับข้อเสนอของบุรุษท่านใดท่านหนึ่ง เช่น เขาขอครองรักครองเรือนด้วย โดยที่เขามีคุณสมบัติอัน “นภา” ต้องการอย่างครบถ้วน และเมื่อแต่งงานกันแล้ว เขาขอให้ไปใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันยังต่างถิ่น

“นภา” ให้ข้อมูลของเธอในเบื้องต้นว่า ประกอบอาชีพอิสระส่วนตัว รายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ไม่เดือดร้อนด้านเศรษฐกิจ ไม่ต้องแบกภาระหนี้สิน ไม่มีพันธะผูกมัดกับใคร

สถานภาพการสมรส เคยผ่านธรณีประตูวิวาห์ครองคู่ แต่สามีบุญน้อยจรลีสู่สวรรค์ก่อนวัยอันควร ส่งผลให้ “นภา” ต้องตกพุ่มม่ายนอนเดียวเปลี่ยวเอกามานาน 10 ปี ด้วยความเป็นมนุษย์ปุถุชนคนเดินดินกินข้าวแกง ย่อมรู้สึกเหงา บางทีท้อแท้และขาดกำลังใจ

จึงต้องการชายไทยสักคนมาอยู่เคียงกายคู่ใจ เขาผู้นั้นขออายุ 50-60 ปี ใจดี มีคุณธรรม หน้าที่การงานมั่นคง การเงินมั่นคง พร้อมที่จะดูแลกันได้โดยไม่เดือดร้อน

และประการสุดท้าย ต้องพร้อมที่เป็นคนรักและคู่ครองเรือนที่มั่นคงของ “นภา” มิใช่มุ่งมาหลอกลวงปู้ยี่ปู้ยำจนหนำใจแล้วทอดทิ้งไป.

วิธีร่อน “มาลัยเสี่ยงรัก” OO จดหมายจ่าหน้าซองถึง...“ศิวะรมย์” มาลัยเสี่ยงรัก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 OO ต้องการลงรูป ให้แนบภาพถ่ายล่าสุด (เต็มตัวหรือครึ่งตัว) สองรูปกับจดหมาย OO จะติดต่อกับ “เพื่อนถูกใจ” ต้องวงเล็บมุมซองจดหมายด้านล่างขวา ระบุวัน เดือน ปี ที่จดหมายของ “เพื่อนถูกใจ” คนนั้นๆ ลงตีพิมพ์ด้วย เช่น “นภา” 11 มิ.ย. 2560) OO ต้องบรรยายเกี่ยวกับตัวคุณเอง-ประวัติ สัดส่วน การงาน นิสัย งานอดิเรก ฯลฯ อย่างละเอียด OO ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ (เราเก็บไว้ลับสุดยอด) ทั้งนี้ เพื่อสะดวกในการประสานใจและป้องกันคนคิดมิชอบ OO

ศิวะรมย์
shivarom99@gmail.com