วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชี้เกณฑ์ประเมิน ม.ต้องหลากหลาย

ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมาย ซึ่งมี ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ยกร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา จำนวน 3 ฉบับเรียบร้อยแล้ว และคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งฯ ก็ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และพร้อมนำขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่วันที่ 10-25 มิ.ย.นี้ และรับข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์ และจัดประชาพิจารณ์ครั้งใหญ่วันที่ 23 มิ.ย.นี้ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นจะสรุปประเด็นข้อเสนอแนะต่างๆ เผยแพร่ทางเว็บไซต์อีกครั้ง เพื่อให้สาธารณชนรับทราบว่าคนในสังคมมีความคิดเห็นอย่างไรกับกระทรวงการอุดมฯ จึงอยากเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความเห็นทั้งทางเว็บไซต์ หรือมาร่วมในการประชาพิจารณ์

ส่วนกรณีที่ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) คนใหม่ระบุว่าสถาบันการศึกษาทุกระดับจะต้องเข้ารับการประเมินจาก สมศ.ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ต้องหารือเกณฑ์ประเมินกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้เกณฑ์ที่เหมาะสมนั้น ศ.นพ.อุดมกล่าวว่า คณะทำงานเตรียมการจัดตั้งฯ เห็นตรงกันว่ามหาวิทยาลัยต้องเข้ารับการประเมินแน่นอนตามกฎหมายของ สมศ. ในร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา จึงได้เขียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการประเมินไว้ว่า การประเมินจะต้องมีรูปแบบที่หลากหลาย เพราะมหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย จะใช้เกณฑ์ประเมินเดียวกันคงไม่ได้ ควรที่จะมีมาตรฐานกลาง ซึ่งมาตรฐานกลางนั้น สมศ.ก็ต้องรับฟังความเห็นจากมหาวิทยาลัย.

ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมาย ซึ่งมี ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10 มิ.ย. 2560 04:59 ไทยรัฐ