วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บวงสรวงงานจิตรกรรม ประดับพระเมรุมาศ 'ร.9'

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 8 และพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี และพระอัฐิสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ พร้อมทั้งทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.เปรมเสด็จแทนพระองค์ไปบำเพ็ญกุศลยังลานพระราชวังดุสิต ขณะที่งานสร้างพระเมรุมาศ กรมศิลปากรระดมคณะทำงานวิทยาลัยช่างศิลป กว่า 200 ชีวิต ลงสีจิตรกรรมพระที่นั่งทรงธรรม โครงการพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง-ใต้ ยึดแนวทางการทำงานบนพื้นฐานของเหตุการณ์จริง ผสมผสานจิตรกรรมโบราณ- ศิลปกรรมสมัย ร.9

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชและพระราชกุศลทักษิณานุปทาน พระบรมอัฐิ สมเด็จพระมหิตลา ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ที่วัดสุทัศนเทพวราราม เมื่อเวลา 16.00 น.

ต่อมาเวลา 17.00 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท มหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา สังฆปริณายก เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ 195 รูป นำเจริญพระพุทธมนต์

เวลา 17.15 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญพระพุทธนิรันตราย จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระลานพระราชวังดุสิต และ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์ หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี

เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระ–พุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระลานพระราชวังดุสิต

อีกด้านเมื่อเวลา 09.00 น. ที่สำนักช่างสิบหมู่ ต.ศาลายา มีการจัดพิธีบวงสรวง เพื่อเข้าสู่การดำเนินงานจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรม อาคารประกอบพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในส่วนผนังที่ 3 ซึ่งวิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) รับหน้าที่วาดภาพร้อยเรียงเรื่องราวโครงการพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางกับภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ โดยคณะทำงานได้ทยอยขึ้นนั่งร้าน นำกระดาษไขมาทาบลายสเกตช์ เริ่มลงสีท้องฟ้าไล่ลงมาเป็นชั้น บนผืนผ้าใบเป็นการเบิกฤกษ์ลงมือทำงาน

นายสนั่น รัตนะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยช่างศิลปลาดกระบัง กล่าวว่า ขั้นตอนแรกจะให้ทีมงานคัดลอกลายเส้นจากภาพสเกตช์ ที่นายมณเฑียร ชูเสือหึง จิตรกรเชี่ยวชาญ สำนักช่างสิบหมู่ออกแบบไว้ใส่ลงกระดาษไขเพื่อนำไปปรับแก้บางส่วน จากนั้นจะส่งเจ้าหน้าที่อีกทีม เข้ามาขึ้นพื้นคัดลอกบรรยากาศทั้งหมดก่อนนำตัวภาพมาคัดลอกและเขียนตัวภาพทับอีกชั้นหนึ่ง ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะทำงานฝ่ายวิชาการหาข้อมูลและรายละเอียด โครงการพระราชดำริ ที่นำมาเป็นต้นแบบการเขียนจากเอกสารและจดหมายเหตุ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องตามแบบที่กำหนดก่อนที่จะมีการลงสี เพื่อให้ได้องค์ประกอบทุกส่วนตรงความเป็นจริง

“การทำงานต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุการณ์จริง คณะทำงานได้น้อมนำสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 รับสั่งไว้ มาแนวทางการดำเนินงาน โดยพระองค์เคยรับสั่งว่า ต้นไม้ในจิตรกรรมฝาผนังนั้น การเขียนภาพ จะต้องบอกชื่อได้ว่า เขียนต้นอะไร บนต้นไม้ มีสิ่งมีชีวิตอีกนะ นั่นหมายถึงเราต้องใส่สัตว์อื่นๆ ประกอบลงไปด้วย ขณะที่เรื่องเสื้อผ้าทุกชิ้น พระองค์ท่านทรงขยับสูท แล้วรับสั่งว่าเขียนเราใหม่ให้เหมือนแบบนี้ และจะใช้คณะทำงานประมาณ 200 คน ทั้งครู อาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่า รวมถึงทีมจากวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี มาร่วมด้วย การทำงานจะแบ่งงาน ตามความถนัดของแต่ละบุคคล ใช้เวลาทำงานประมาณ 120 วัน” นายสนั่นกล่าว

ขณะที่นายประสพสุข รัตน์ใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานประติมากรรม กล่าวถึงความคืบหน้างานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศว่า ประติมากรได้ขึ้นรูปโครงสร้างโดยรวมองค์พระพิฆเนศด้วยดินเหนียว ตามภาพสเกตช์เบื้องต้น ขณะเดียวกัน การทำแท่นฐานพระนารายณ์ ปั้นต้น แบบลวดลายประดับ มีความคืบหน้าไป 80% ส่วนการจัดสร้างพระอินทร์ กำลังลงรายละเอียด เครื่องประดับ และลวดลายประดับ ส่วนฐานพระอินทร์ กำลังปั้นเป็นรูปช้างสามเศียรคืบหน้า 40% พระศิวะกำลังใส่ฉลองพระองค์ ส่วนแท่นฐาน ได้ปั้นเป็นรูปหัววัว คืบหน้าประมาณ 40% พระพรหม ได้ให้นักศึกษาฝึกงานขึ้นรูปโครงสร้างแล้ว โดยแท่นฐานเป็นรูปหงส์ ขณะที่ครุฑ อยู่ระหว่างใส่รายละเอียดต่างๆ ของลวดลายประดับ ส่วนเขาหัวสัตว์ ดำเนินการได้ 80% ครุฑหัวเสา 2 ขนาด มีความคืบหน้า 40% สิงห์ อยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดลวดลายประดับ คืบหน้าไปแล้ว 80%

ที่ห้องโถงชั้น 2 อาคารศาลอาญา เช้าวันเดียวกัน นายสุภัทร์ สุทธิมนัส อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เป็นประธานเปิดโครงการ “ดอกดารารัตน์จากใจ ถวายอาลัยแด่องค์ภูมิพล” เพื่อให้ข้าราชการศาลยุติธรรมของศาลอาญา และประชาชนทั่วไปได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.-9 ก.ย. ที่ห้องโถง ชั้น 2 ศาลอาญา ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น. ตามวันทำการ โดยตั้งเป้าประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้ได้ 9,999 ดอก

ที่สำนักช่างสิบหมู่ ต.ศาลายา มีการจัดพิธีบวงสรวง เพื่อเข้าสู่การดำเนินงานจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรม อาคารประกอบพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในส่วนผนังที่ 3 ซึ่งวิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง 10 มิ.ย. 2560 03:59 ไทยรัฐ