วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท 'ร.9' ให้ ปชช.น้อมนำเป็นเข็มทิศในการทำงาน

นายกฯ ขอทุกคนถือการพัฒนาชาติเป็นหน้าที่ ระบุปฏิรูปประเทศสำเร็จต้องมียุทธศาสตร์ชี้ทิศทาง ฝากเตือนสติ ปชช.ขวนขวายเรียนรู้ ก.ม.กันตกเป็นเหยื่อคนประเภท "ศรีธนญชัย" ฉลาดแกมโกง อันบ่อเกิดทุจริต

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ว่า ตนขออัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใจความว่า "...การพัฒนาประเทศจะบรรลุผลตามเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบการหลายอย่าง อย่างแรกต้องมีคนดีคือ มีปัญญา มีความรับผิดชอบ มีความวิริยะอุตสาหะเป็นผู้ปฏิบัติ อย่างที่สองต้องมี "วิทยาการที่ดี" เป็นเครื่องใช้ประกอบการ อย่างที่สามต้องมีการวางแผนที่ดี ให้พอเหมาะพอควรกับฐานะเศรษฐกิจ และทรัพยากรที่มีอยู่โดยคำนึงถึงประโยชน์อันพึงประสงค์ของประเทศและประชาชน เป็นหลักปฏิบัติ..." 

ดังนั้นทุกคนจึงควรถือเป็นภาระหน้าที่ใช้ปัญญา ความรู้ ความสามารถรับใช้สังคม และพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะทำได้ น้อมนำเป็นเข็มทิศนำทางเป็นแนวทางทำงาน

ทั้งนี้ ในช่วงที่ประเทศไทยเปลี่ยนผ่าน หลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศในหลายๆ ด้าน แต่การจะปฏิรูปให้ประสบความสำเร็จ ต้องดำเนินการอย่างมียุทธศาสตร์เป็นกรอบใหญ่ ในการกำหนดนโยบายสาธารณะ และการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีทิศทางและต่อเนื่องที่มุ่งไปสู่จุดหมาย ไม่คดเคี้ยวลดเลี้ยวให้สิ้นเปลืองทรัพยากร งบประมาณ และเวลา ไม่ถกเถียง ขัดแย้ง เพราะถ้าไม่มียุทธศาสตร์ยากสัมฤทธิ์ผลได้โดยง่าย และแผนการปฏิบัติ ปฏิรูปต้องมีรายละเอียดชัดเจน ประเมินผลได้ และความร่วมมือ ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติเท่านั้น ที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติประสบความสำเร็จและต้องเกิดการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างถ่องแท้

สำหรับการปฏิรูปรัฐบาลผลักดันการปฏิรูปด้านต่างๆ โดยเฉพาะกลไกมาตรฐาน กฎหมายต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการปฏิรูปประเทศ ระบบราชการ การบริหารราชการ และข้าราชการ ซึ่งการกระจายอำนาจและการกระจายงบประมาณออกไป ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ และความสามารถ ความพร้อมของทุกอย่างในระบบด้วย ต้องดำเนินการวางโรดแม็ป จัดทำระบบ สร้างข้าราชการที่ดี ข้าราชการรุ่นใหม่และพัฒนาหลักคิดไปพร้อมๆ กัน โดยกฎหมายต้องสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัย

"ฝากเป็นคำถามให้ช่วยคิด หรือเตือนสติประชาชนในทุกครั้งที่มีโอกาส เช่น เรื่องกฎหมายที่เจตนารมณ์มุ่งหวังให้เกิดความสงบ และส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม หากไม่ขวนขวาย ไม่เรียนรู้ ไม่เข้าใจ อาจจะตกเป็นเหยื่อของคนที่รู้กฎหมาย โดยเฉพาะประเภท "ศรีธนญชัย ฉลาดแกมโกง" เป็นบ่อเกิดของการทุจริต การเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งกฎหมายที่ทำให้สังคมเป็นระเบียบต้องมองประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ขอแนะนำให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามรับชมผลการดำเนินงานของรัฐบาลผ่านทางรายการ "เดินหน้าประเทศไทย" โดยช่วงนี้ในทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่ 4 มิ.ย.-27 ส.ค. ได้จัดทำเป็นตอนพิเศษ นำเสนอความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาสำคัญๆ ของประเทศตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา จำนวน 12 ตอน โดยในวันที่ 11 มิ.ย. จะเสนอผลงานในเรื่อง "การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย" ซึ่งไม่ใช่เพื่อประชาสัมพันธ์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจให้รู้ว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้าง จะได้ไม่เสียโอกาส

นายกฯ ขอทุกคนถือการพัฒนาชาติเป็นหน้าที่ ระบุปฏิรูปประเทศสำเร็จต้องมียุทธศาสตร์ชี้ทิศทาง ฝากเตือนสติ ปชช.ขวนขวายเรียนรู้ ก.ม.กันตกเป็นเหยื่อคนประเภท "ศรีธนญชัย" ฉลาดแกมโกง อันบ่อเกิดทุจริต 9 มิ.ย. 2560 18:42 ไทยรัฐ