บริการข่าวไทยรัฐ

กลาโหมเพิ่มจิ๊บๆ ชำแหละร่าง พ.ร.บ.งบ 61 ศึกษาฯ รับมากที่สุด

พลิกร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 กระทรวงศึกษาธิการยังได้รับการจัดสรรในสัดส่วนสูงที่สุด ส่วนมหาดไทยได้รับจัดสรรเพิ่มในอัตรามากที่สุด...

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 8 มิ.ย.2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. นำทีม ครม.ชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท วาระแรกต่อที่ประชุม สนช. 
จากนั้น สนช. ได้มีมติเอกฉันท์รับร่าง พ.ร.บ.งบฯ พร้อมตั้งกรรมาธิการวิสามัญ 50 คน เพื่อพิจารณาและเข้าสู่กระบวนการต่อไป

ทั้งนี้ "ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์" ได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง มีข้อมูลน่าสนใจ ดังนี้

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เป็นการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุล โดยประมาณการว่า จะจัดเก็บรายได้สุทธิได้ 2.45 ล้านล้านบาทและกู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 4.5 แสนล้านบาท 


ร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 2561 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท ลดลงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เล็กน้อย แยกเป็นงบรายจ่ายประจำทั้งสิ้น 2,153,133.7 ล้านบาท งบรายจ่ายการลงทุนประมาณ  659,924 ล้านบาท และงบชำระคืนเงินกู้ 86,924.3 ล้านบาท

สำหรับแยกเป็นรายกระทรวงนั้น มีการจัดสรรงบตามกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1. งบกลาง 394,326,061,000

2. สำนักนายกรัฐมนตรี 34,104,373,400

3. กระทรวงกลาโหม (กห.) 222,436,597,500

4. กระทรวงการคลัง 238,356,050,300

5. กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 8,780,436,500 

6. กระทรวงการท่องเที่ยงและกีฬา 6,794,823,400

7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 13,905,929,800

8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 102,559,663,700

9. กระทรวงคมนาคม 172,876,279,500

10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) 6,700,487,000

11. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 34,706,449,600

12. กระทรวงพลังงาน 2,273,729,000

13. กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 7,151,813,700

14. กระทรวงมหาดไทย (มท.) 355,995,342,000

15. กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) 24,818,155,900

16. กระทรวงแรงงาน 49,636,784,000

17. กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 8,179,042,900

18. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14,623,100,300 

19. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 510,961,812,600

20. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 136,168,837,100

21. กระทรวงอุตสาหกรรม 5,332,811,800

22. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯ กระทรวง หรือทบวง 126,543,761,600

23. หน่วยงานรัฐสภา 5,791,491,100

24. หน่วยงานศาล 21,735,137,600

25. หน่วยงานอิสระของรัฐ 15,805,643,100

26. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 32,653,520,400 

27.รัฐวิสาหกิจ 152,787,536,200 

28.กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 181,346,711,200

29. สภากาชาดไทย 8,451,294,300

30. ส่วนราชการในพระองค์ 4,196,323,500

อย่างไรก็ตาม จากการจัดสรรงบประมาณนั้น พบว่า กระทรวง หรือ หน่วยงาน หรือสัดส่วนที่ได้รับงบประมาณสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ 1. กระทรวงศึกษาธิการ 2. งบกลาง และ 3. กระทรวงมหาดไทย ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบในส่วนของค่าใช้จ่ายประจำ

ส่วนในแง่มุมของกระทรวง หรือ หน่วยงาน หรือ สัดส่วน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น 3 ลำดับแรกคือ 1. กระทรวงมหาดไทย 2. กระทรวงการคลัง และ 3. กระทรวงคมนาคม สำหรับในส่วนของกระทรวงกลาโหมนั้น เพิ่มขึ้นประมาณ 8,000 ล้านบาท.