วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลุกจริยธรรมวัยใสล้อมคอกปัญหาอาชญากรรม

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ สุขภาพจิตแห่งชาติ 20 ปีระหว่างปี 2560-2579 มีประเด็นใหม่ๆที่ในที่ประชุมได้เสนอให้บรรจุในร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว 4 ประเด็น ได้แก่ 1.เพิ่มเรื่องเอ็มคิว (Moral Quotient :MQ) หรือความฉลาดทางศีลธรรม เพื่อปลูกฝังด้านจริยธรรม คุณธรรมให้แก่เด็กไทยที่เกิดในยุคดิจิตอล เป็นวัคซีนป้องกันปัญหาอาชญากรเด็กและวัยรุ่นในอนาคต ซึ่งข้อมูลปัจจุบันนี้พบว่าเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดที่มีปีละ 4-5 หมื่นคดี และยังมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ ทั้งยังเป็นเด็กที่มีครอบครัวไม่ใช่เด็กเร่ร่อนเหมือนในอดีต ซึ่งเอ็มคิวนี้จะทำให้เด็กมีศีลธรรม ละอายต่อการกระทำผิด

อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวอีกว่า 2.มีระบบส่งเสริมพัฒนาเด็กไทยที่มีไอคิวสูงหรือที่เรียกว่าเด็กอัจฉริยะ ซึ่งมีประมาณร้อยละ 5 ของเด็กไทย 3.การบรรจุวิชาสุขภาพจิตเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักเรียนมีความรู้เรื่องของสุขภาพจิต ปัญหาการเจ็บป่วยทางจิต และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง รู้จักความผิดปกติ ของจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม และเข้ารับบริการรักษาได้เร็ว และ 4.การออกแบบระบบความปลอดภัยของโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีคดีอย่างเหมาะสม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์แบบ คาดว่าจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติเพื่อพิจารณาในปลายเดือน มิ.ย.นี้.

จากการประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ สุขภาพจิตแห่งชาติ 20 ปีระหว่างปี 2560-2579 มีประเด็นใหม่ๆที่ในที่ประชุมได้เสนอให้บรรจุในร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว 4 ประเด็น ได้แก่ 1.เพิ่มเรื่องเอ็มคิว 9 มิ.ย. 2560 03:48 ไทยรัฐ