วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สสส.หนุนคนไทยกินผักผลไม้อินทรีย์ ตั้งเป้า 3 ปี ลดเสี่ยงโรค NCDs

สสส.ผนึกกรมการค้าภายในและเลมอนฟาร์ม หนุนคนไทยบริโภคพืชผักผลไม้อินทรีย์ 400 กรัม/วัน ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 50 ภายใน 3 ปี ลดเสี่ยงโรค NCDs สนับสนุนเกษตรกรเพิ่มช่องทางจำหน่ายในงาน Organic Paradise

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.60 สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน และเลมอนฟาร์ม จัดงาน ‘Organic Paradise’ ภายใต้โครงการ ‘Eat Right – Eat Organic’ ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คในระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2560 ในธีม ‘สุขภาพดี เริ่มต้นจากฟาร์มอินทรีย์’ เพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับผู้บริโภคสร้างสุขภาพดีได้ด้วยตนเองจากการบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ 400 กรัม/วัน ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก พลังของผู้บริโภคที่หันมาสู่การบริโภคพืชผักอินทรีย์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่เปลี่ยนบริบทสุขภาพของคนไทยในการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases : NCDs) ช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นเพราะไม่ใช้สารเคมีอันตรายในการทำเกษตร และยังช่วยให้เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรรุ่นใหม่สามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ โดยภายในงานจะพบกับพืชผักผลไม้อินทรีย์หลากหลาย อาหารธรรมชาติในราคาพิเศษ และพบกับโซนเช็คสุขภาพ Well Being Passport ท่องเที่ยวบ้านอินทรีย์ 4 สไตล์ พร้อมกับการรับความรู้เรื่องสุขภาพและเกษตรอินทรีย์จากผู้เชี่ยวชาญ

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. เปิดเผยว่าปัจจุบันคนไทยและคนทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคอ้วนลงพุง ซึ่งล้วนมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ผิดโดยเฉพาะจากการทานอาหาร ได้แก่ การบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย กินผักผลไม้ไม่เพียงพอและการทานหวานมันเค็มมากเกิน โดยมีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรค NCDs ปีละ 300,000 คน ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีข้อแนะนำให้บริโภคผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อโรค NCDs ต่างๆ ลงได้ โดย สสส. มีเป้าหมายเพิ่มการบริโภคผักผลไม้ของคนไทยอย่างพอเพียงตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 ภายใน 3 ปี จากปัจจุบันที่คนไทยบริโภคผักผลไม้เพียงร้อยละ 25 และโดยให้ความสำคัญกับผักผลไม้เกษตรอินทรีย์เพราะลดความเสี่ยงจากสารพิษ ดังนั้น งาน Organic Paradise ภายใต้โครงการ ‘Eat Right – Eat Organic’ นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามร่วมกันของภาครัฐและเอกชน ในการรณรงค์และผลักดันให้คนไทยบริโภคพืชผักอินทรีย์ได้มากขึ้นซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาสุขภาพของคนไทย และหนุนช่วยเกษตรกรให้มีตลาดและมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นกว่าการทำเกษตรที่ใช้สารเคมีแบบเดิม

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลกำหนดให้เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ทุกส่วนราชการร่วมปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่พึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี มาเป็นการพึ่งพาตนเองในการผลิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยคำนึงถึงทุกมิติเพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมีรายได้และความเป็นอยู่ตลอดจนสุขภาพที่ดีขึ้น รวมทั้งประชาชนได้มีสินค้าบริโภคที่ดีต่อสุขภาพด้วย

ทั้งนี้การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์นั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ และการจัดงานในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการสานประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย กล่าวคือ กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์ จะได้มีช่องทางและโอกาสในการนำสินค้าอินทรีย์ สินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมาจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าอินทรีย์ให้ผู้บริโภคได้รู้จัก และผลักดันให้เกษตรกรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้ามากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยได้บริโภคสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณภาพ อันจะเป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

นางสุวรรณา หลั่งน้ำสังข์ กรรมการผู้จัดการเลมอนฟาร์ม กล่าวว่า นโยบายส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ของ สสส.และนโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์เป็นทิศทางอันสำคัญและมีพลังอย่างยิ่งในการสนับสนุนการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการแก้ปัญหาสุขภาพของคนไทยโดยใช้อาหารอินทรีย์ที่มีคุณค่าสูงและสะอาดปราศจากสารเคมีอันตราย เลมอนฟาร์มในฐานะกิจการเพื่อสังคมได้ทำงานสร้างเสริมสุขภาพกับผู้บริโภคและสนับสนุนเกษตรกร โดยใช้การบริโภคและการตลาดเป็นตัวขับเคลื่อน โดยในปี 2559 – 2560 เลมอนฟาร์มได้ดำเนินการโครงการ ‘Eat Right – Eat Organic’โดยการสนับสนุนจาก สสส. ในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมเกษตรกรร่ายย่อยทำเกษตรอินทรีย์ในมาตรฐานการรับรองอย่างมีส่วนร่วม Organic PGS กับเกษตรอินทรีย์รายย่อย 11 กลุ่ม ใน 8 จังหวัด มาตรฐาน PGS เป็นเครื่องประกันคุณภาพอินทรีย์แท้เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการใช้อาหารอินทรีย์สร้างสุขภาพ เกษตรกรรายย่อยจะได้รับการประกันราคาที่เหมาะสมและประกันการรับซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยได้ใช้รูปแบบและองค์ความรู้จากหลัก Organic IFOAM PGS เน้นการทำเกษตรอินทรีย์ บนฐานซื่อตรง โปร่งใส การจัดการผลผลิตอย่างชัดเจนและตรวจสอบได้ ด้านผู้บริโภคจะมีการขับเคลื่อน Eat Right – Eat Organic กับผู้บริโภคในจุดต่างๆ การส่งเสริมผู้บริโภคให้ปรุงอาหารอินทรีย์สำหรับครอบครัว การทำ Social Media เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้เรื่องมาตรฐาน Organic PGS และการสร้างสุขภาพด้วยพืชผักอินทรีย์ เป็นต้น

สสส.ผนึกกรมการค้าภายในและเลมอนฟาร์ม หนุนคนไทยบริโภคพืชผักผลไม้อินทรีย์ 400 กรัม/วัน ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 50 ภายใน 3 ปี ลดเสี่ยงโรค NCDs สนับสนุนเกษตรกรเพิ่มช่องทางจำหน่ายในงาน Organic Paradise 8 มิ.ย. 2560 17:56 ไทยรัฐ