วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยธ.เปิดเวทีระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง สู่แนวปฏิบัติที่ดีเลิศ

กระทรวงยุติธรรมและกรมบังคับคดีร่วมจัดประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง ภายใต้หัวข้อ "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีเลิศ" มุ่งหวังเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองและความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและขีดความสามารถทางการแข่งขัน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ 8 มิ.ย.60 กระทรวงยุติธรรมและกรมบังคับคดีร่วมจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง : การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เลิศ (International Conference on Enforcement of Civil Judgment : Sharing Experiences towards Best Practices) โดยมีนายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และสหพันธรัฐรัสเซีย รวมทั้งผู้แทนสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศและธนาคารโลก และผู้เข้าร่วมจากประเทศไทยประกอบด้วย ผู้พิพากษา ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหารจากกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากสถานทูตของประเทศที่เข้าร่วมการประชุม ผู้แทนหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ทนายความ ผู้แทนจากสถาบันการเงินและสภาวิชาชีพต่าง ๆ นักวิชาการ และสื่อมวลชน รวมจำนวน 400 คน

นายสมชาย กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อยกระดับกฎเกณฑ์และกระบวนการดำเนินงานของภาครัฐสู่มาตรฐานสากล และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนและขีดความสามารถในการแข่งขัน สำหรับกรอบความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ซึ่งกรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในตัวชี้วัดการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม กรมบังคับคดีได้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการทำงานด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น.

กระทรวงยุติธรรมและกรมบังคับคดีร่วมจัดประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง ภายใต้หัวข้อ "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีเลิศ" มุ่งหวังเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองและความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 8 มิ.ย. 2560 17:36 8 มิ.ย. 2560 18:32 ไทยรัฐ