บริการข่าวไทยรัฐ

ทส.ตั้งซี 9 'เกรียงศักดิ์ ถนอมพันธุ์' ขึ้น ผอ.สบอ.8 (ขอนแก่น)

ทส.ตั้งซี 9 "เกรียงศักดิ์ ถนอมพันธุ์" ผอ.แม่สะเรียง ผงาดขึ้น ผอ.สบอ.8(ขอนแก่น) ดาวดังอุทยานฯ "วันชัย -สุเมธ-สว่าง" ขยับเป็น ผอ.ทรัพยากรฯจังหวัด ...

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับ 9 (อำนวยการสูง) จำนวน 23 ตำแหน่ง ประกอบด้วยตำแหน่ง ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ผอ.ทสจ.) สังกัดสำนักงานปลัด ทส. จำนวน 11 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1. นายมโนชญ บุณยานันต์ ผอ.ทสจ.บึงกาฬ เป็น ผอ.ทสจ.นครพนม 2. นายสมคิด ตั้งประเสริฐ เจ้าพนักงานป่าไม้ เป็น ผอ.ทสจ.ชัยภูมิ 3. นายเปลื้อง รัตนฉวี เจ้าพนักงานป่าไม้ เป็น ผอ.ทสจ.นราธิวาส 4. นายนที ธรรมพิทักษ์พงษ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ เป็น ผอ.ทสจ.สุรินทร์ 5. นายชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็น ผอ.ทสจ.ตราด

6. น.ส.ทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม กรมควบคุมมลพิษ เป็น ผอ.ทสจ.ระยอง 7. นายฐิติพันธ์ จูจันทร์ กรมป่าไม้ เป็น ผอ.ทสจ.เลย 8. นายสุเมธ สายทอง กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.ทสจ.จันทบุรี 9. นายสว่าง กองอินทร์ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.ทสจ.ราชบุรี 10. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.ทสจ.สกลนคร 11. นายจรูญรัตน์ หิรัญชุฬหะ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.ทสจ.อำนาจเจริญ 12. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ที่ 16 (แม่สะเรียง) กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.สบอ.ที่ 8 (ขอนแก่น) 13. นายเพ็ญวิชญ์ ศรีชัย เจ้าพนักงานป่าไม้ เป็น ผอ.กองนิติการ กรมอุทยานฯ

14. นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ นักวิชาการป่าไม้ เป็น ผอ.สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานฯ 15. น.ส.ถนอม โมบัญดิษฐ์ เป็น ผอ.สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ 16. นายชิษณุ วงศ์นนทิ นักวิชาการป่าไม้ เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม้ 17. นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร ผอ.กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี เป็น ผอ.สำนักเทคโนโลยีธรณี กรมทรัพยากรธรณี 18. นายธีระพร วีนะสนธิ ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เป็น ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำภาค 4 19. นายวิรุณภพ สุภาพ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เป็น ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)

20. นายดำรง นำพาโชคชัย วิศวกรโยธา กรมทรัพยากรน้ำ เป็น ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 21. นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ วิศวกรโยธา กรมทรัพยากรน้ำ เป็น ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 กรมทรัพยากรน้ำ 22. นางภาวินี ณ สายบุรี นักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็น เลขานุการกรมส่งเสริมฯ 23. นายอุบล มุสิกวัตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมฯ เป็น ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัด ทส.