บริการข่าวไทยรัฐ

ทร.จัดอบรมการขจัดคราบน้ำมันในทะเล-แม่น้ำ เพื่อพร้อมรับสถานการณ์จริง(คลิป)

"กองทัพเรือ" จัดอบรมและสาธิตการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการขจัดคราบน้ำมันในทะเลและแม่น้ำ บริเวณทะเลอ่าวไทย สัตหีบ เพื่อเสริมความรู้ให้กำลังพลมีความพร้อม เพื่อใช้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง...

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ (ศบภ.ทร.) จัดอบรมและสาธิตการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการขจัดคราบน้ำมันในทะเลและแม่น้ำ เพื่อแสดงขีดความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพเรือ ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2560 ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การอบรมและสาธิตการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการขจัดคราบน้ำมันในทะเล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือพื้นที่ต่างๆ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการขจัดคราบน้ำมันในทะเลและแม่น้ำ เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนการติดตามสถานการณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของกองทัพเรือ ในการตอบโต้ภัยที่เกิดจากการรั่วไหลของน้ำมัน โดยการอบรมและสาธิตประกอบด้วย การจัดอบรมความรู้ในห้องเรียน ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นระยะเวลา 1 วัน และการฝึกปฏิบัติในทะเลบริเวณอ่าวสัตหีบ เป็นระยะเวลา 2 วัน โดยจัดกำลังเข้าร่วมฝึก ประกอบด้วย

1. กำลังพลจาก ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน (ศคปน.ทรภ 1) มีที่ตั้ง ณ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 (ศรชล.เขต 1) 2. กำลังทางเรือ ประกอบด้วย เรือหลวงปันหยี เรือหลวงแรด และเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง 221 จำนวน 1 ลำ 3. กำลังทางอากาศ ได้แก่ เครื่องบินวิจัย จำนวน 1 ลำตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ปี 2545 เมื่อมีการรั่วไหลของน้ำมันเกิดขึ้นบริเวณนอกเขตท่าเรือ จะเป็นหน้าที่ของกองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 มีหน้าที่ในการปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ในบทบาทของศูนย์ควบคุมการปฏิบัติในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน (ศคปน.ทรภ.1) โดยจะบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเสริมสร้างขีดความสามารถในการขจัดคราบน้ำมันในทะเลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามโครงสร้างของ ศคปน.ทรภ.1 โดยขึ้นตรงกับ ศูนย์อำนวยการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน (ศอปน./ศปก.ทร.) เมื่อมีการรั่วไหลของน้ำมันเกิดขึ้น บริเวณนอกเขตท่าเรือ ผู้แทนจากกองทัพเรือจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ (ผอ.ศคปน.)