วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ในหลวง มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง 'พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ' เป็นองคมนตรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการฯ แต่งตั้ง 'พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ' เป็นองคมนตรีเพิ่ม...

วันที่ 8 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดําริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ เป็นองคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการฯ แต่งตั้ง 'พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ' เป็นองคมนตรีเพิ่ม... 8 มิ.ย. 2560 14:18 ไทยรัฐ