วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"สังฆราช" ย้ำพระเณรอย่าลืมคุณบูรพาจารย์บาลี

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม มีพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม (ป.ธ.) 3 ประโยคและมอบประกาศนียบัตรแด่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ประโยค 1-2 ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง 817 รูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธาน ประทานพระโอวาท ว่า พระภิกษุสามเณร ที่สอบได้ ป.ธ. 3 และประโยค 1-2 คงเคยมีความรู้สึกท้อแท้ ประสบความยากลำบากในการเรียนบาลี ความลำบากในการเรียนนี้ ย่อมไม่อาจเทียบได้เลยกับความวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนพระสาวกและบูรพาจารย์ทั้งปวง ที่สู้อดทนแสวงหาสัจธรรมเนิ่นนานหลายอสงไขยแสนกัป จนสามารถบรรลุถึงความจริง และยังมีความกรุณายิ่งใหญ่ นำความจริง ความถูกต้องตรงแท้เหล่านั้น มาอนุเคราะห์สั่งสอนแก่โลก ขอให้ลองตรึกตรองว่า ตำราเรียนบาลีที่ใช้เล่าเรียนอยู่แต่ละเล่ม กว่าพระมหาเถราจารย์จะรจนาได้สำเร็จ ท่านต้องมีความอดทน บากบั่น และมุ่งประโยชน์ต่อเราทั้งหลายผู้เป็น อนุชน อย่างยิ่งยวดเพียงไร ผู้เล่าเรียนศึกษาอยู่ภายหลัง นับเป็นผู้รู้ตามท่าน จักลืมพระคุณอันเลิศล้ำนี้ไปไม่ได้เป็นอันขาด

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ต่อว่า ถ้าท่านมหาเปรียญและสามเณรเปรียญ มีความสำนึกพระคุณบูรพาจารย์ ความท้อถอยอ่อนล้าในการศึกษาเล่าเรียนก็ย่อมทุเลาเบาบางลงและพร้อมจะพากเพียรแสวงหาความรู้ ให้เพิ่มพูนถึงขั้นที่สูงยิ่งๆขึ้นไป ให้สมเป็นศิษย์มีครู.

พระภิกษุสามเณร ที่สอบได้ ป.ธ. 3 และประโยค 1-2 คงเคยมีความรู้สึกท้อแท้ ประสบความยากลำบากในการเรียนบาลี ความลำบากในการเรียนนี้ ย่อมไม่อาจเทียบได้เลยกับความวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนพระสาวกและบูรพาจารย์ 8 มิ.ย. 2560 04:29 ไทยรัฐ