บริการข่าวไทยรัฐ

พม.เชิดชู 311 อาสาสมัครดีเด่น

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2559 ว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น 286 คน และองค์การที่มีกิจกรรมสังคมดีเด่น 25 องค์กร รวมทั้งสิ้น 311 คน เพื่อรับการยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ พม. มีภารกิจหลักในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในรูปแบบอาสาสมัครเข้ามาร่วมกันสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม และร่วมสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม ที่ผ่านมาอาสาสมัครเหล่านี้ถือเป็นผู้ปิดทองหลังองค์พระปฏิมา ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยในการดูแลช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ตกยาก ถือเป็นต้นแบบที่ประจักษ์สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ.