วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หวั่นซ้ำ "โคพลาสติก-โคล้านตัว" ครม.ผ่าน "โคบาลบูรพา" แจกวัวชาวบ้านเลี้ยง

ครม.คลอดโครงการโคบาลบูรพา อัดงบกลางพันล้านซื้อวัวแจกให้เกษตรกร จ.สระแก้ว 6,000 ราย เลี้ยงรายละ 5 ตัว ส่งคืนเป็นลูกวัว เปิดช่องให้ทั้งซื้อในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศได้ หน่วยงานรัฐรุมให้ข้อสังเกตต้องติดตามประเมินผลใกล้ชิดเน้นถูกต้องโปร่งใส หวั่นซ้ำรอย “โคพลาสติก–โคล้านตัว”

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการโคบาลบูรพา พร้อมอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1,028 ล้านบาท เพื่อให้กรมปศุสัตว์เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ จ.สระแก้ว ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ ปรับเปลี่ยนอาชีพมาเลี้ยงโคเนื้อจำนวน 6,000 ราย รายละ 5 ตัว รวมแม่โคจำนวน 30,000 ตัว ราคาตัวละ 30,000 บาท รวมวงเงิน 900 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินงานในลักษณะธนาคารโคเนื้อ กำหนดเงื่อนไขให้เกษตรกรต้องส่งลูกโคเพศเมียอายุ 12 เดือน จำนวน 5 ตัวแรกของฝูงคืนให้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางประชารัฐ

สำหรับการจัดหาแม่โคเนื้อนั้น ทางกระทรวงเกษตรฯระบุว่า จะพิจารณาซื้อแม่โคในประเทศเป็นลำดับแรก หากไม่เพียงพอหรือหาซื้อในประเทศไม่ได้ จะพิจารณาแนวทางการนำเข้าแม่โคจากต่างประเทศเป็นลำดับถัดไป ขณะเดียวกันจะสนับสนุนการสร้างโรงเรือนและจัดหาแหล่งน้ำให้เกษตรกรด้วย โดยกรมปศุสัตว์จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 438 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรยืมเป็นเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยรายละ 58,000 บาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อรายละ 50,000 บาท และค่าขุดเจาะบ่อบาดาล บ่อตอก หรือบ่อน้ำตื้นรายละ 8,000 บาท

อย่างไรก็ตาม โครงการโคบาลบูรพา นอกจากการส่งเสริมการเลี้ยงแม่โคเนื้อวงเงิน 900 ล้านบาทแล้ว ยังมีโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะ มีเป้าหมายอุดหนุนพันธุ์แพะให้เกษตรกรจำนวน 100 ราย รายละ 32 ตัว แบ่งเป็นแพะเพศเมีย 30 ตัว และแพะเพศผู้ 2 ตัว รวมแพะ 3,200 ตัว เพศเมียตัวละ 4,000 บาท และเพศผู้ตัวละ 6,000 บาท รวมวงเงินที่จะขอใช้จากงบกลาง 13.20 ล้านบาท และวงเงินยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยไปใช้ก่อสร้างโรงเรือนแพะรายละ 100,000 บาท รวม 10 ล้านบาท และค่าขุดเจาะแหล่งน้ำรายละ 8,000 บาท รวมวงเงิน 800,000 บาท กำหนดเงื่อนไขให้เกษตรกรต้องส่งคืนลูกแพะเพศเมียอายุ 6 เดือน เพื่อนำไปขยายผลให้เกษตรกรรายใหม่ยืมไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล

นอกจากนี้ ยังมีโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนการปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลผลิตต่ำ พื้นที่ดำเนินงาน 40,300 ไร่ โดยรัฐบาลจะอุดหนุนค่าปัจจัยการผลิตไร่ละ 2,000 บาท ใช้เงินจากงบกลางจำนวน 80.60 ล้านบาท
ขณะเดียวกันยังจะจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานจีเอ็มพี จำนวน 1 โรง งบประมาณ 34.60 ล้านบาท รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ โคบาลบูรพา 1 แห่ง โดยใช้งบประมาณปกติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลังได้ให้ ความเห็นประกอบการพิจารณาว่า ควรให้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความเห็นว่า เพื่อให้โครงการประสบผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ที่จำเป็น เช่น การจัดการการเลี้ยง อาหารสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งมีการกำหนดแผนการติดตาม กำกับดูแล ประเมินผลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอดโครงการ

ด้านกระทรวงมหาดไทยระบุว่า ควรมีกระบวนการหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อให้ได้ผู้ที่สนใจมีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนอาชีพอย่างแท้จริงในพื้นที่ที่เหมาะสม และเพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนจากกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด และควรหาผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการทำปศุสัตว์โคเนื้อ เพื่อความยั่งยืนของโครงการ รวมทั้งควรมีการติดตามประเมินผลของโครงการในลักษณะถอดบทเรียนว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด โดยหากไม่ประสบผลสำเร็จควรปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริหารงานโครงการเสียใหม่ หากประสบผลสำเร็จให้ขยายผลต่อไป ขณะที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นว่า กระทรวงเกษตรฯต้องตรวจสอบการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครบทุกขั้นตอน รวมทั้งกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐบาลในอดีตเคยดำเนินโครงการสนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อในลักษณะเดียวกับโครงการโคบาลบูรพามาแล้ว ทั้งโครงการอีสานเขียว ที่สุดท้ายกลายเป็นโคพลาสติก ไม่ให้ลูกโค และโครงการโคล้านตัว ที่มีการจัดตั้งบริษัทส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทยมาดำเนินโครงการแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จต้องปิดตัวไปในที่สุด.

ครม.คลอดโครงการโคบาลบูรพา อัดงบกลางพันล้านซื้อวัวแจกให้เกษตรกร จ.สระแก้ว 6,000 ราย เลี้ยงรายละ 5 ตัว ส่งคืนเป็นลูกวัว เปิดช่องให้ทั้งซื้อในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศได้ หน่วยงานรัฐรุมให้ข้อสังเกตต้องติดตามประเมินผลใกล้ชิด 7 มิ.ย. 2560 05:30 ไทยรัฐ