วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดวิสัยทัศน์ ผอ.สมศ.คนใหม่

มณฑล สงวนเสริมศรี

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร สมศ. เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายการดำเนินงานของ รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผอ.สมศ.คนใหม่ ซึ่งจะเริ่มทำงานที่ สมศ.ในวันที่ 7 มิ.ย. เป็นต้นไป โดย รศ.ดร.ณมนมีนโยบายที่จะประสานแนวทางการประเมินภายในของสถานศึกษาและการประเมินภายนอกให้สอดคล้องกัน เน้นการประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาทุกระดับทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีหลักการบริหารงานที่ยึดแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลดค่าใช้จ่ายในการประเมิน ทั้งค่าเดินทาง เอกสาร โดยจะมุ่งเน้นการประเมินผ่านระบบสารสนเทศ หรือการประเมินออนไลน์ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ขอให้ รศ.ดร.ณมนสรุปวิสัยทัศน์และแนวทางการทำงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน, อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และบุคลากรของ สมศ. เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน.

โดย รศ.ดร.ณมนมีนโยบายที่จะประสานแนวทางการประเมินภายในของสถานศึกษาและการประเมินภายนอกให้สอดคล้องกัน เน้นการประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาทุกระดับทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีหลักการบริหาร 7 มิ.ย. 2560 03:59 ไทยรัฐ