วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ประกันตนได้เฮ! ได้รับเพิ่มค่าบริการทางการแพทย์

คณะกรรมการประกันสังคมมีมติเพิ่มค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยประกันสังคม เหมาจ่ายรายหัว เป็น 1,500 บาท/ปี เริ่ม 1 ก.ค. 60...

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานและประธานคณะกรรมการประกันสังคม เปิดเผยถึงมติคณะกรรมการประกันสังคมในคราวประชุมคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2560 ว่าที่ประชุมมีมติเพิ่มค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัวจากเดิม 1,460 บาทต่อคนต่อปี เป็น 1,500 บาทต่อคนต่อปี และเห็นสมควรปรับค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลที่ต้องรับภาระกรณีโรคมีภาระเสี่ยงทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เป็น 447 บาทต่อคนต่อปี รวมถึงปรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูง เป็น 640 บาท และกรณีการรักษาผู้ป่วยในมีค่าใช้จ่ายเกิน 1,000,000 บาท ได้เพิ่มค่าบริการทางการแพทย์ ให้สถานพยาบาลในอัตราร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายที่เกิน 1,000,000 บาท ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด

อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 คณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ยังคงมุ่งมั่น และทุ่มเทการทำงาน โดยยึดหลักการดำเนินงานภายใต้แนวทางของ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งการทำงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม ไม่แสวงหาผลประโยชน์ รวมถึงต้องปฏิรูประบบให้บริการ ทางการแพทย์ ลดความเหลื่อมล้ำ บูรณาการงานด้านบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสม อย่างเท่าเทียมมีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืน.

คณะกรรมการประกันสังคมมีมติเพิ่มค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยประกันสังคม เหมาจ่ายรายหัว เป็น 1,500 บาท/ปี เริ่ม 1 ก.ค. 60... 6 มิ.ย. 2560 17:00 ไทยรัฐ