บริการข่าวไทยรัฐ

สรรหาดีดีบินไทย ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์

การบินไทย ทราบผลการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ปรากฏไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ มีมติให้สรรหาผู้เหมาะสมต่อไป..

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับทราบผลการสรรหา จากคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) ซึ่งมี นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน

ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่าผู้สมัครทั้ง 4 ราย ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้ดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้สรรหาผู้ที่เหมาะสมต่อไป.