วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัดฯ กห. เปิดโครงการสร้างจิตสำนึกรักเมืองไทย หวังทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

"บิ๊กช้าง" เปิดโครงการ "จิตสำนึกรักเมืองไทย" ปีที่ 9 เพื่อสร้างจิตสำนึกประชาชนในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคงของชาติ โดยสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน...

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 6 มิ.ย. 60 ที่ ห้องพินิตประชานาถ ศาลาว่าการกลาโหม พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดและแถลงข่าวโครงการ "จิตสำนึกรักเมืองไทย" ปีที่ 9 ประจำปี 2560 โดยโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย เป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดำเนินการโดย สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งจัดต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 9 เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2552 ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคงของชาติ ด้วยการเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งเข้าประกวด

สำหรับแนวคิดในการดำเนินโครงการฯ เพื่อสานต่อแนวความคิดและการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา โดยขยายผลการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ในการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ซึ่งในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวด เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในกลุ่มเยาวชนมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการประกวด ในการร่วมสร้างจิตสำนึกการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป รวมทั้งเป็นการสร้างพื้นฐานการทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนนักพัฒนา The Young Developers" ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติเป็นหัวข้อหลัก

ทั้งนี้ สิ่งที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ คือ การร่วมกันตระหนักถึงปัญหาทางสังคม และการมีส่วนร่วมกันสะท้อนแนวคิด และมุมมองทางสังคม สู่การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาร่วมกันผ่านกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ จากการประสานงานทั้งองค์กรทางการศึกษาและภาคประชาสังคมที่มีอุดมการณ์ แนวคิด และเป้าหมายเดียวกันที่อยากเห็นประเทศไทยก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุขด้วยสังคมที่มีคุณภาพสืบต่อไป.

"บิ๊กช้าง" เปิดโครงการ "จิตสำนึกรักเมืองไทย" ปีที่ 9 เพื่อสร้างจิตสำนึกประชาชนในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคงของชาติ โดยสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน... 6 มิ.ย. 2560 16:08 ไทยรัฐ