วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.นัดถกงบรายจ่ายปี 61 วงเงิน 2.9 ล้านล้าน ศธ.ได้งบมากสุด 5 แสนล้าน

สนช.นัดถกงบรายจ่ายปี 2561 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท 8 มิ.ย.นี้ ศธ.ครองแชมป์ได้งบมากสุด 5 แสนล้านบาท ตามด้วย "มท.-คลัง-กห.-คค." โอ่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 60 ขยายตัวพุ่งร้อยละ 3.3-3.8

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่าในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันที่ 8 มิ.ย. มีวาระสำคัญคือ การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท ในวาระแรก ตามที่ ครม.เสนอมา ลดลงจากงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 จำนวน 23,000 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.8 โดยวงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำ 2.1 ล้านล้านบาท งบประมาณรายจ่ายลงทุน 659,924 ล้านบาท และรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 86,942 ล้านบาท โดยคาดการณ์ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2560 จะขยายตัวร้อยละ 3.3-3.8 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า และราคาสินค้าในตลาดโลก รวมทั้งการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐที่สูงขึ้น ส่วนเศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 3.3-4.3

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้มีการจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์ใน 6 ด้าน ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 273,954 ล้านบาท เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถการแข่งขันของประเทศ 476,596 ล้านบาท เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 575,709 ล้านบาท เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 4. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ 332,584 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 5. ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 125,459 ล้านบาท เพื่อจัดการปัญหาที่ทำกินให้ผู้ยากไร้ บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ 6. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 784,210 ล้านบาท เพื่อลดปัญหาทุจริตในสังคมไทย สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1. กระทรวงศึกษาธิการ 510,961 ล้านบาท 2. กระทรวงมหาดไทย 355,995 ล้านบาท 3. กระทรวงการคลัง 238,356 ล้านบาท 4. กระทรวงกลาโหม 222,436 ล้านบาท 5. กระทรวงคมนาคม 172,876 ล้านบาท

สนช.นัดถกงบรายจ่ายปี 2561 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท 8 มิ.ย.นี้ ศธ.ครองแชมป์ได้งบมากสุด 5 แสนล้านบาท ตามด้วย "มท.-คลัง-กห.-คค." โอ่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 60 ขยายตัวพุ่งร้อยละ 3.3-3.8 6 มิ.ย. 2560 13:04 6 มิ.ย. 2560 14:39 ไทยรัฐ