วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.ล.ต. เดินหน้าแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เล็งตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นการแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ใน 3 เรื่องสำคัญดังนี้ 1.การปรับปรุงบทนิยามการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้สามารถรองรับโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมในตลาดทุนไทย เพื่อช่วยลดภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าลักษณะที่กำหนด และทำให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่ดี หลากหลาย และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 2.การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตามคำสั่งของ ก.ล.ต. โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีอำนาจสั่งให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินงานหรือการบริหารกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของประชาชน บริษัท หรือผู้ถือหุ้น อย่างมีนัยสำคัญ

3.การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) กระทรวงการคลังเห็นควรกำหนดให้ CMDF มีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ ทั้งนี้ร่างแผนพัฒนาตลาดทุนฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) มีแนวทางให้แยกบทบาทด้านการส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯเน้นบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างคล่องตัว “การรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้ได้รับฟังความเห็นของสาธารณชนอย่างรอบด้าน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงในชั้นถัดไป”

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นการแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ใน 3 เรื่องสำคัญดังนี้ 6 มิ.ย. 2560 05:03 ไทยรัฐ