วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ส่งสารวันข้าวฯ มุ่งยกระดับรายได้-คุณภาพชีวิตชาวนา สู่ความยั่งยืน

นายกฯ ส่งสารวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ เชิดชูเกียรติชาวนาไทยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ยันรัฐบาลมุ่งมั่นยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิต สู่ความยั่งยืน

วันที่ 5 มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีสารเนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 5 มิ.ย.ว่า เนื่องในโอกาสวันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปี เป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ขอส่งกำลังใจและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวนาไทยทั่วประเทศ ที่เป็นกำลังสำคัญในการผลิตข้าวเลี้ยงคนไทย และส่งออกไปต่างประเทศ ทำให้สามารถนำรายได้เข้าประเทศไทยได้ปีละหลายแสนล้านบาท

ทั้งนี้ ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยและเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ อาชีพทำนาจึงมีความสำคัญกับประเทศไทย และผูกพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของไทยมาแต่โบราณ ชาวนาจึงถือเป็นกระดูกสันหลังของชาติ รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวนาไทยให้ดีขึ้น จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวนาไทยเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเกษตรสมัยใหม่ เพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับการเกษตร และใช้แนวทางประชารัฐ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางอาหาร และมีศักยภาพเป็นผู้นำข้าวในตลาดโลก

โดยในปี 60 รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง โดยเฉพาะการผลิตข้าวที่มีมาตรฐานและปลอดภัย จัดทำโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร วางแผนการผลิตข้าวให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรชาวนามีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้

ตลอดจนให้ความสำคัญในการสร้างชาวนารุ่นใหม่ (Smart Farmer) เพื่อทดแทนชาวนาปัจจุบันที่มีอายุมาก เพื่อให้การผลิตข้าวของประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวที่เป็นอาหารหลัก ซึ่งเป็นวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน และร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติอาชีพชาวนาอันทรงคุณค่ายิ่งต่อสังคมไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยทุกคน

เนื่องในโอกาส “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ประจำปี 60 นี้ ตนขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อีกทั้งพระบารมีแห่งองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทย ทุกคน พร้อมทั้งครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังใจ กำลังกายที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาข้าวไทยให้มีคุณภาพตลอดไป.

นายกฯ ส่งสารวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ เชิดชูเกียรติชาวนาไทยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ยันรัฐบาลมุ่งมั่นยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิต สู่ความยั่งยืน 5 มิ.ย. 2560 20:19 ไทยรัฐ