วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระสังฆราช ทรงย้ำ พระ-เณร เพียรศึกษาพระบาลี เพื่อรักษาพระสัทธรรม

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จไปทรงประกอบพิธีตั้งเปรียญธรรม แก่พระภิกษุสามเณร เขตปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพฯ และประทานพระโอวาท ให้เพียรศึกษาพระบาลี อย่าเกียจคร้าน เพื่อช่วยกันรักษาพระสัทธรรม

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 60 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงประกอบพิธีตั้งเปรียญธรรม (ป.ธ.) 3 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 369 รูป และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1 - 2 จำนวน 456 รูป

ในการนี้ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า พระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้เปรียญธรรม 3 ประโยค จนได้รับพระราชทานเกียรติยศอันน่าภาคภูมิใจ และที่สอบผ่านประโยค 1-2 ทุกรูป คงตระหนักดีแล้วว่า การศึกษาพระบาลี เพื่อรักษาพระปริยัติศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดำรงอยู่คู่โลกนั้น มีคุณค่าและความหมายเพียงไร แน่นอนว่าการเล่าเรียนในทุกระดับ ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะพากเพียร

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทต่อไปว่า ความเพียรนั้นเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของมนุษย์ บุคคลใดปราศจากความเพียร บุคคลนั้นย่อมอยู่ในฐานะที่ไม่ปลอดภัย ตกเป็นผู้ประมาท ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงย้ำเตือนไว้ว่า “โกสชฺชํ ภยโต ทิสฺวา วิริยารมฺภญฺจ เขมโต อารทฺวิริยา โหถ เอสา พุทฺธานุสาสนี” แปลว่า ท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นภัยและเห็นการปรารภความเพียรว่าเป็นความปลอดภัย แล้วปรารภความเพียรเถิดนี้เป็นพุทธานุศาสนี พระมหาเปรียญ และสามเณรเปรียญใหม่ทุกรูป เป็นผู้ปรารภความเพียรมาระดับหนึ่ง ขอให้ท่านอย่าพึงพอใจแต่เพียงเท่านั้น

อย่าปล่อยให้ความเกียจคร้านเป็นภัยคืบคลานเข้าหาตัวโดยเด็ดขาด ขอจงมีฉันทะ และวิริยะ พากเพียรศึกษาพระบาลียิ่งๆ ขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุด เพื่อช่วยกันรักษาพระสัทธรรมให้ถูกแท้ถูกความหมาย ไม่ให้ถูกบิดเบือนเฉไฉไปจากความจริงที่ถูกต้อง และขอจงประกาศธรรมเหล่านั้น เป็นแสงสว่างทางปัญญาแก่โลกนี้ต่อไป อันเป็นการเฉลิมพระราชศรัทธาของสมเด็จพระบรมนาถบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้เป็นพระบรมราชูปถัมภก แห่งการศึกษาพระบาลีที่ท่านทั้งหลายได้ร่ำเรียนอยู่นี้อีกด้วย

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จไปทรงประกอบพิธีตั้งเปรียญธรรม แก่พระภิกษุสามเณร เขตปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพฯ และประทานพระโอวาท ให้เพียรศึกษาพระบาลี อย่าเกียจคร้าน เพื่อช่วยกันรักษาพระสัทธรรม 5 มิ.ย. 2560 19:45 ไทยรัฐ