วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หล่อเบ้าเหล่ามดงาน

โดย สหบาท

อาจเพราะมีเลือดผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เข้มข้น

ไปอยู่ตำแหน่งไหนไม่เคยท้อถอดใจ สำหรับ พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี ผบก.ศฝร.ภ.7 ลูกชาย พ.ต.อ.ไกรสิงห์ พิมลศรี อดีตมือปราบคู่บารมี พล.ต.อ.มนต์ชัย พันธุ์คงชื่น สมัยเป็นอธิบดีกรมตำรวจ

โยกลงทำหน้าที่คุม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ปรับรูปแบบการเรียนการสอน การฝึกอบรมเสนอ พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.ภ.7 และ พล.ต.ต.ศรายุทธ พูลธัญญะ รอง ผบช.น.เห็นชอบก่อนอนุมัติ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ นักเรียนนายสิบตำรวจ มีความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถเกิดเป็นทักษะการป้องกันปราบปราม

เสริมสร้างเจตคติ วิสัยทัศน์ หล่อหลอมจิตใจอุปนิสัยและบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็นตำรวจที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม

เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน

ปลูกฝังให้เป็นผู้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหาษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

สามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วุฒิภาวะ และมี “จิตสำนึก” บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน

ตามแนวคิดที่ว่า นักเรียนนายสิบตำรวจเมื่อจบออกไปแล้วจะเป็น “กระดูกสันหลัง” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสมือน “มดงาน” ที่ต้องพบปะประชาชน ให้บริการและแก้ปัญหาเบื้องต้นมากกว่าผู้อื่น

นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ 9 ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 จะประเดิม “รุ่นแรก” ที่จะถูกเคี่ยวเข็ญอย่างหนักจากสารพัดหลักสูตร หลากหลายโครงการคุณภาพ อาทิ โครงการประกวดการฝึก โครงการกองร้อยตั้งใจเรียนดีเด่น โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อ AEC ด้วยการรายงานตัวเป็นภาษาอังกฤษขณะปฏิบัติหน้าที่เวรยาม

รวมถึงการฝึกยุทธวิธีด้านต่างๆที่มุ่งเน้นเรื่องบุคลิกภาพ การแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจต้องมีระเบียบวินัยพร้อมช่วยเหลือประชาชนเมื่อพบเหตุซึ่งหน้า

วางตัวให้สมเป็นตำรวจอาชีพแบบที่ชาวบ้านปรารถนา.

สหบาท

5 มิ.ย. 2560 15:03 ไทยรัฐ