วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไฟฟ้ายั่งยืน (2)

โดย ซี.12

ในโลกแห่งความเป็นจริงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันระหว่างผู้รับผิดชอบทางด้านพลังงานที่จะต้องตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่นับวันจะมากขึ้นทุกขณะ กับผู้ที่มีความห่วงใยในสภาวะแวดล้อมที่เสียหายในด้านต่างๆล้วนเป็นปัญหาที่ไม่รู้จบ

โครงการ Stockholm Royal Seaport Smart Grid ที่ กฟผ.นำทีมไปศึกษาวิเคราะห์ที่ประเทศสวีเดน เป็นประเด็นหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกได้ดียิ่ง

การออกแบบพื้นที่ของโครงการที่มุ่งเน้นพื้นที่สีเขียว ช่วยส่งเสริมระบบนิเวศแบบสมดุล ลดมลภาวะในชุมชน เพื่อความสุขของคนที่อาศัยอยู่ในโครงการ

โดยดำเนินการภายใต้หลักการประหยัดพลังงาน และทางเลือกด้านพลังงานสะอาด รวมถึงการ Recycle ในทุกมิติ มีการอบรมคนในชุมชนถึงวิธีการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและคนในพื้นที่ อาทิ รถพลังไฟฟ้า และ Charging Station โครงการ Green Energy กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในโครงการ การแยกขยะในชุมชนเพื่อทำ Bio Energy เป็นต้น

ด้านสังคมโครงการถูกพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน ภายใต้หลักการ compact community โดยมีที่อยู่อาศัย โรงเรียน ร้านค้า โรงพยาบาล ศูนย์ซ่อมบำรุง สำนักงาน ศูนย์ ประชุมขนาดกลาง พื้นที่จัดกิจกรรมทั้ง indoor และ outdoor ระบบขนส่งที่เชื่อมต่อกับเส้นทางในโครงการและภายนอกสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆที่ครบครัน ทั้งนี้ เพื่อให้คนในชุมชนมีความสุขสบาย และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในโครงการอย่างมีคุณภาพ

โครงการมีแหล่งเรียนรู้และวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อบูรณาการให้คนมีความรู้ความเข้าใจและอยู่อย่าง มีความสุข เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ชุมชนต้นแบบ เพื่อให้แนวคิดดังกล่าวขยายตัวไปยังพื้นที่อื่นๆในสังคมโลก และก่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง โครงการ Stockholm Royal Seaport Smart Grid ใช้เงินลงทุนพัฒนาโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 84,000 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2030

หันมามองในประเทศไทย กฟผ.มีโครงการ EGAT Eco Plus ที่อาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ. โดยจะเนรมิตพื้นที่ 300 ไร่ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อเป็นต้นแบบของชุมชนที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ ไปพัฒนา โครงการ สมาร์ทกริด ที่แม่ฮ่องสอน ให้เป็นโครงการ Smart Grid นำร่อง

ในส่วนของการผลิตไฟฟ้า จะมีการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ชุดใหม่ 3 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผาบ่องขนาด 0.5 เมกะวัตต์ เดิมเนื่องจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เดิมเสื่อมประสิทธิภาพลงเนื่องจากมีการใช้งานมานานแล้ว และติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ขนาด 4 เมกะวัตต์

มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำผาบ่อง ขนาด 1 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา ขนาด 10 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าดีเซลและระบบสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูงจาก จ.เชียงใหม่ มีการติดตั้งป้ายอัจฉริยะ การจัดซื้อรถบัสไฟฟ้า และการติดตั้งสถานีอัดประจุ การติดตั้งระบบการจัดการพลังงานในอาคาร รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เรื่องของระบบสมาร์ทกริดให้กับชุมชน

กฟผ.ตั้งเป้าหมายความสำเร็จของโครงการสมาร์ทกริดซึ่งน่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จในปี 2561 ซึ่งต่อไปน่าจะเป็น แหล่งเรียนรู้ดูงานของชุมชนอื่นทั่วประเทศ.

“ซี.12”

5 มิ.ย. 2560 14:13 ไทยรัฐ